Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Najem lokalu mieszkalnego / socjalnego


  Karta usługi
Nr GK
NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO/SOCJALNEGO Data aktualizacji: 30.05.2014
Gdzie załatwię sprawę?
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji,
Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska
Kontakt: Agata Tomkowiak Inspektor ds. Gospodarki Mieszkaniowej i Administracji Urzędu
tel.(067) 2569055 wew.150,
e-mail: agata.tomkowiak@gminadrawsko.pl
Godziny pracy urzędu:  poniedziałek   800 - 1600
                                      wtorek- piątek  700 - 1500
 
Wymagane dokumenty
Wniosek należy napisać odręcznie.
Osoba ubiegająca się o  lokal mieszkalny z zasobu mieszkaniowego gminy składa do Wójta Gminy.
 Wniosek powinien zawierać:
a)     imię i nazwisko wnioskodawcy oraz adres zamieszkania  lub adres do  korespondencji,
b)    imiona i nazwiska osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy,
c)     opis aktualnej sytuacji mieszkaniowej,
d)     dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego za okres ostatnich    6-ciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.
3. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku ze złożeniem wniosku o przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy .
 
Opłaty
 
Nie pobiera się opłaty
Gdzie złożyć przygotowane dokumenty ?
 
I piętro Urzędu Gminy, Sekretariat, biuro nr 10
Termin rozpatrzenia sprawy
 
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku
 
Po merytorycznym sprawdzeniu wniosku :
1. w przypadku braku kompletu dokumentów  wzywa się celem uzupełnienia brakujących dokumentów,
2. klient otrzymuje informację, że wniosek jego został wpisany na listę złożonych wniosków na przydział lokalu mieszkalnego /socjalnego 
 
Informacje
dodatkowe
 
Zgodnie z uchwałą Nr XLIX/285/2014 Rady Gminy Drawsko z dnia 16.04.2014r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy:
  
Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu, na czas nieoznaczony przysługuje osobom według następującej kolejności tj.
·      osobom, które nie posiadają lokalu mieszkalnego , bądź zajmują pomieszczenie nie nadające się na pobyt ludzi,
·      osobom pozbawionym lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, wskutek klęski żywiołowej i katastrofy budowlanej lub innego zdarzenia losowego oraz zajmującym lokale w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, bez względu na dochody członków gospodarstwa domowego.
·      osobom zamieszkującym lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy, które nie są dostosowane do potrzeb wynikających z niepełnosprawności .Fakt niepełnosprawności należy potwierdzić odpowiednim orzeczeniem lekarskim.
Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przysługuje osobom według następującej kolejności tj.
·      osobom, którym przyznano wyrokiem sądu uprawnienie do lokalu socjalnego,
·      osobom bezdomnym i nie posiadającym dochodów wyższych niż 100% najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych i 250% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych .
·      osobom, które zajmują lokal nie nadający się do zamieszkania ze względu na stan techniczny i wyposażenie lub którego powierzchnia pokoi przypadająca na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy jest mniejsza niż 5m2 w gospodarstwach wieloosobowych i 10 m2w gospodarstwie jednoosobowym oraz spełniają kryteria dochodu gospodarstwa domowego tj. nie posiadającym dochodów wyższych niż 100% najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych i 250% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych.
 
Wszystkie wnioski rozpatrywane są na posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej, zatwierdzone decyzją Wójta Gminy Drawsko.
Wnioskodawca otrzymuje odpowiedź pisemną drogą pocztową.
Podstawa prawna
·      Uchwała Nr XLIX/285/2014 Rady Gminy Drawsko z dnia 16.04.2014r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy;
·      Ustawa z dnia z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego
(t.j. Dz.U. 2014r. poz. 150 j.t.)
 
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje