Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Drawsko


 

 

PUNKT  KONSULTACYJNY  GMINNEJ  KOMISJI  ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH  W  GMINIE  DRAWSKO

 

           W oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Realizacji Zadań z Zakresu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Drawsko funkcjonuje Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, znajdujący się  w Ośrodku Promocji Zdrowia w Drawsku, ul. Powstańców Wlkp. 121A (budynek świetlicy wiejskiej).

Do zadań Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego należy w szczególności:

1.      udzielanie osobom uzależnionym i ich rodzinom konsultacji oraz porad terapeutycznych, socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy.

2.      wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia.

3.      motywowanie członków rodzin osób uzależnionych do podjęcia psychoterapii dla podwyższenia własnej sprawczości w celu skutecznego radzenia sobie z problemem uzależnienia bliskiej osoby.

4.      motywowaniu osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego oraz udzielanie informacji nt. dostępnej oferty terapeutycznej na terenie województwa wielkopolskiego.

5. udzielaniu wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia.

6.      inicjowaniu interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny czynny jest w dniach:

 

- środa, w godz. 1530 - 1830

- czwartek, w godz. 1530 - 1830

dyżur pełni Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych

Nr. tel.   534 119 450

zuzanna.kowalska@gminadrawsko.pl

  

w drugi i ostatni wtorek miesiąca,

rozmowy indywidualne, w godz.: 1600- 1800

spotkania grupowe, w godz.: 1800 - 2000

przyjmuje certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień: Piotr Laufer

  

w pierwszy piątek miesiąca,

w godz.: 1300 - 1800

przyjmuje psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji.: Przemysław Król    Nr. tel. 510 575 955

 

wtorek, w godz.: 1800 – 2000

 spotkania Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Od godziny 1700 istnieje możliwość przeprowadzenia indywidualnej rozmowy z wieloletnim członkiem wspólnoty.

  

Pomoc specjalistów jest bezpłatna.

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny nie jest placówką leczenia uzależnień.