Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020


 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn–Pęckowo–Piłka oraz nr 1323P na odcinku Drawsko–Pęckowo – przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej

 

Koszt całkowity: 2 294 887,39

Dofinansowanie: 1 628 961,08

Opis zadania: Inwestycja polegała na wyasfaltowaniu ścieżki rowerowej Drawsko - Pęckowo (również w stronę cmentarza) – Piłka o łącznej długości 9,256 km. Ponadto wzdłuż ścieżki zainstalowano elementy małej architektury: 15 ławek parkowych i 1 kosz na śmieci. W ramach realizacji zadania stworzono także miejsca przystankowe typu Bike&Ride na 10 stanowisk.

Rok realizacji: 2022

 
Beneficjent: Gmina Drawsko

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.