Gmina
Drawsko

Dokumenty strategiczne


Statut Gminy Drawsko

Pobierz

Regulamin organizacyjny
Urzędu Gminy Drawsko

Pobierz

Regulamin pracy
Urzędu Gminy Drawsko

Pobierz

Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego

Mapy Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Drawsko dostępne są na stronie: http://drawsko.e-mapa.net

Pobierz

Strategia Rozwoju Gminy Drawsko
na lata 2016-2024

Pobierz