Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Dokumenty strategiczne


Statut Gminy Drawsko

Pobierz

Regulamin organizacyjny
Urzędu Gminy Drawsko

Pobierz

Regulamin pracy
Urzędu Gminy Drawsko

Pobierz

Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego

Mapy Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Drawsko dostępne są na stronie: http://drawsko.e-mapa.net

Pobierz

Strategia Rozwoju Gminy Drawsko
na lata 2016-2024

Pobierz