Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Zabytki, Program Opieki nad Zabytkami


ZABYTKI

Na terenie gminy znajduje się 9 zabytków wpisanych
do Rejestru Zabytków Województwa Wielkopolskiego.

·  Kościół parafialny p.w. NMP Wniebowziętej wraz z cmentarzem w miejscowości Piłka (nr rejestru 197/Wlkp/A)

 

Kościół parafialny p.w. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej zbudowany w 1868 roku dla miejscowej społeczności katolików. Świątynia jest budowlą orientowaną,  jednonawową, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium i wieżą od zachodu.
Elewacje ceglane, ze skromną dekoracją architektoniczną. Dachy kryte dachówką.
Wnętrze nakryte stropem drewnianym z pułapem podwieszonym do krokwi
z zachowanym wyposażeniem z czasów budowy kościoła.
Kościół po remoncie  przeprowadzonym etapowo od  2004-2009 roku wraz z uporządkowaniem cmentarza przykościelnego i jego murowanego ogrodzenia.
Własność kościelna dz. nr 524).

 Kościół rzymskokatolicki p.w. Matki Boskiej Królowej Polski
wraz z cmentarzem ewangelickim, w miejscowości Chełst (nr rejestru 686/Wlkp/A)
 
Kościół ewangelicki, ob. rzymsko – katolicki filialny p.w. Matki Boskiej Królowej Polski, zbudowany dla protestantów  w 1763 roku, o konstrukcji szachulcowej z otynkowanymi fachami, salowy na rzucie prostokąta, z drewnianą kruchtą, od pd. dobudowana salka katechetyczna z 1983r. Wnętrze otynkowane, nakryte drewnianym stropem belkowym,
w części zach. nawy chór drewniany, we wnętrzu zachowane resztki dawnego wyposażenia - ołtarz główny przekomponowany, złożony z XVIII w. uszaków
z dodatkami XIX i XX w. Przy kościele cmentarz ewangelicki z 2 poł. XVIII wieku
z zachowanym dawnym drzewostanem, z czytelnym kwaterowym układem i częściowo nagrobkami i mogiłami.  W/w obiekty są własnością  kościelną i gminną (działka nr 71).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nieczynny cmentarz ewangelicki w Chełście (nr rejestru 685/Wlkp/A)
 
 
Pod nr 685/Wlkp/A na mocy porozumienia z dnia 04.06.2009 r. Gminy Drawsko
z Parafią Ewangelicko-Augsburdzką cmentarz ewangelicki (dz. nr 185) w miejscowości Chełst został przekazany Parafii. Zanim jednak porozumienie zostało podpisane i właścicielem prawnym cmentarza została z powrotem Parafia cmentarz dzięki inicjatywie samorządu został wpisany do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego.
Cmentarz zlokalizowany jest w lesie, przy drodze prowadzącej z Chełstu do Kamiennika. Założony został prawdopodobnie w 2 połowie XIX wieku.
Obiekt związany z historią miejscowości i regionu z uwagi na czytelne zachowane granice pierwotnego układu przestrzennego, nagrobki oraz drzewostan jest obiektem zabytkowym i podlega ochronie prawnej.   

 Kawczyn – cmentarz ewangelicki (nr rejestru A-631)

Cmentarz ewangelicki położony  w pd. – zach. części wsi  przy wojewódzkiej nr 181, założony w  XIX w. z zachowanym częściowo drzewostanem i pozostałościami nagrobków i mogił. W/w obiekt jest własnością gminy (dz. nr 181).

Kościół rzymskokatolicki p.w. Niepokalanego Serca Maryi z Fatimy
 w miejscowości Kwiejce (nr rejestru 557/Wlkp/A)
 
Kościół ewangelicki, ob. rzymsko – katolicki filialny p.w. Niepokalanego Serca Maryi
z Fatimy, zbudowany w 1909 roku. Świątynia  ceglana, salowa z trójbocznie zamkniętą częścią prezbiterialną,  i centralnie usytuowaną wieżą od frontu, dachy kryte dachówką ceramiczną. Elewacje ceglane ze skromną dekoracją architektoniczną.
Wnętrze jednonawowe  nakryte stropem drewnianym kolebkowym z widocznymi belkami więźby dachowej, w pd.- wsch. części nawy chór drewniany.
We wnętrzu  zachowane pierwotne wyposażenie ołtarz główny, ambona organy zdobione malowaną ornamentalną dekoracją roślinną, analogiczna dekoracja na balustradzie empory organowej. Obiekt  po pracach remontowych architektury i wnętrza wykonanych w latach 2008-2010. Własność kościelna.

·     Zespół stopnia wodnego „Drawsko nr 21” na rzece Noteć
w Drawskim Młynie (nr rejestru 587/Wlkp/A)
W skład wchodzą: śluza komorowa, jaz z przepławką dla ryb, budynek mieszkalny
i gospodarczy oraz budynek administracyjny z budynkiem techniczno – magazynowym (nr 587/Wlkp/A). Stopień wodny "Drawsko nr 21" położony jest na zachód od wsi Drawski Młyn i jest elementem składowym drogi wodnej Wisła – Odra.
Zbudowany został w 1898 roku w ramach kanalizacji rzeki Noteci.

Zespół stopnia wodnego "Krzyż nr 22" (nr rejestru 586/Wlkp/A)
 
W skład wchodzą: śluza komorowa, jaz z przepławką dla ryb, budynek mieszkalny i gospodarczy w miejscowości Krzyż i Drawsko, powiat czarnkowsko-trzcianecki. Stopień wodny "Krzyż nr 22" położony w kilometrze 176,20 około 1 km na południe od miasta Krzyż jest elementem składowym drogi wodnej Wisła - Odra.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Obora, obecnie budynek gospodarczy w zagrodzie nr 21 w miejscowości Marylin (nr rejestru A-191)
Zagroda w Marylinie nr 27 obecnie 21  składająca się z drewnianej chałupy  powstałej 
w latach 1830-40,  drewnianej stodoły z  3 ćw. XVIII wieku i obory obecnie wozowni, także z 3 ćw. XVIII wieku. W 1997 roku  chałupę i stodołę zakupiło Muzeum Okręgowe w Pile i  przeniosło ją do Muzeum Kultury Ludowej w Osieku., obora pozostała
na miejscu. Chałupa  i stodoła są po rekonstrukcji na  ekspozycji w w/w skansenie.
Obora pozostała na miejscu w stanie  niedostatecznym. Chałupa i stodoła są własnością muzeum, obora  jest w posiadaniu osoby prywatnej.  

Park Dworski (nr rejestru 499-A)
Park dworski z 1 poł. XVIII wieku, przekształcony w XIX i XX wieku,
przy dawnym nadleśnictwie, naturalny, o swobodnym charakterze z okazami starych drzew głównie rodzimych gatunków: dębów, lip, świerków, jesionów, modrzewia.
Na terenie parku znajdują się  dworek – dawna nadleśniczówka i budynki  gospodarcze.
Obiekt utrzymywany w stanie dostatecznym, w ostatnich latach dokonano wymiany stolarek okiennych i remontu pokrycia dachowego. Własność prywatna.
 
Powierzchnia dworku wraz z parkiem wynosi około 3 ha, w tym zadrzewienia
około 1 ha. Wewnątrz parku znajdują się aleje: grabowa, kasztanowa i jesionowa.
Za bramą wjazdową znajduje się grupa 8 dębów bezszypułkowych, stanowiących pomnik przyrody. Największy z nich został posadzony około 1772 r. i kojarzony jest z datą pierwszego rozbioru Polski.
 
Inny dąb posadzony został w myśl upamiętnienia daty 1806, w którym to wojska napoleońskie wkroczyły do ziem polskich. Pozostałe okazy dębów posadzono
około 1870 roku.
 
 
Jest jeszcze jeden zabytek przy drodze wojewódzkiej 181. To poniemiecki cmentarz wpisany do rejestru zabytków. Niestety z powodu braku dokumentacji więcej informacji o cmentarzu brak.
Na uwagę zasługuje także okazały pałac będący siedzibą Urzędu Gminy z XIX w.
 

Wspólnie ze Stowarzyszeniami, Parafią i Samorządem prowadzone są działania odnawiania cmentarzy na terenie gminy, które mają ponad 100 lat, a nie są wpisane
do rejestru zabytków. W ostatnich latach odnowione zostały cmentarze ewangelickie
z XIX wieku w: osadzie Borzysko Młyn (inicjatywa Parafii Piłka)
oraz w miejscowościach: Kwiejce i Kwiejce Nowe. Został odnowiony cmentarz ewangelicki w Drawsku.
 

 

 Dokument Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Drawsko na lata 2013-2016 do pobrania w linku poniżej: