Gmina
Drawsko

Opłaty za zezwolenie na połów ryb na jeziorze Piast w Kwiejcach


 

O G Ł O S Z E N I E
 
Informujemy, że Jezioro Piast we wsi Kwiejce jest w zarządzie Gminy Drawsko. W 2024 roku, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko, obowiązują następujące stawki opłat za wędkowanie (stawki brutto):
  • 10 zł za 1 dzień wędkowania,
  • 40 zł za 2 tygodnie wędkowania,
  • 55 zł za 1 miesiąc wędkowania,
  • 120 zł za okres półroczny,
  • 200 zł za okres 1 roku.
W przypadku połowu z łódki – stawki określone wyżej będą podwyższone o 20%. Młodzieży do lat 18 przysługuje za wydane zezwolenie 50% zniżki.
 
Emerytom i rencistom przysługuje za wydane zezwolenie 50% - wyłącznie w przypadku uzyskania zezwolenia na okres roczny. Członkowie Koła wędkarskiego Noteć w Drawskim Młynie – stawka roczna 100zł.
 
Opłaty należy wnosić na konto Gminy Drawsko nr 75 8960 0003 0000 2121 2000 0010 oraz u sołtysa wsi Kwiejce Pana Szymona Zaćmińskiego.
 
W przypadku wpłaty opłaty za wędkowanie na konto na dowodzie wpłaty w tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko osoby, która wnosi opłatę za wędkowanie i okres za który wnoszona jest opłata za wędkowanie.
 
Zobowiązuje się osoby, które wniosły opłatę za wydanie zezwolenia na amatorski połów ryb do posiadania przy sobie podczas wędkowania dowodu potwierdzającego wniesienie tej opłaty - celem okazania w przypadku dokonywania kontroli przez Gminę Drawsko lub upoważnione przez nią osoby.
 
Jednocześnie poucza się, że osoba, która będzie dokonywała połowu ryb wędką na jeziorze bez należycie opłaconego wymaganego zezwolenia Gminy Drawsko (jako uprawnionego do rybactwa) podlega karze grzywny na podstawie art. 27 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18.04.1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 652 ze zmianami). Ukaranie za ww. czyn może spowodować, że Sąd orzeknie także o przepadku wędki i innych przedmiotów, które służyły do połowu ryb bez zezwolenia oraz o zakazie połowu ryb na okres od 6 do 18 miesięcy.
 
Zakaz połowu z łódki od zmroku do świtu.
Wszyscy wędkujący zobowiązani są do zachowania czystości i porządku wokół jeziora!
 
Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko