Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Informacja o dostępności


Oświadczenie w sprawie dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Drawsko zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://bip.gminadrawsko.pl

Data publikacji: 20.01.2016r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.03.2020r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
  • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Oświadczenie sporządzono: 2020-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Marek Kierownik Referatu Organizacyjnego promocja@gminadrawsko.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 67 2569128.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna:

1.      Budynek Urzędu Gminy Drawsko dostępny dla osób niepełnosprawnych tylko na poziomie parteru.

2.      Na parterze budynku znajduje się również toaleta dla osób niepełnosprawnych.

3.      Poprzez kontakt telefoniczny można istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze w sali narad.

4.      Na parkingu przed urzędem istnieje 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

5.      Dla klientów dla których istnieje konieczność poruszania się po urzędzie z psem asystującym istnieje taka możliwość po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

6.      Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.