Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych


Rządowy Fundusz Polski Ład - Powiat Garwoliński - Portal gov.pl

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

 

Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Drawsko

 

Koszt całkowity: 2 000 000,00

 

Dofinansowanie: 1 960 000,00

 

Opis zadania: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń/zgłoszeń budowy, w celu realizacji robót budowlanych polegających na remoncie i termomodernizacji istniejącego budynku Urzędu Gminy Drawsko wraz z wykonaniem opaski wokół budynku. W szczególności zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wszelkie prace projektowe obejmujące roboty rozbiórkowe, remontowe, konserwatorskie, instalacyjne i wykończeniowe w obiekcie, wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami
opinii, uzgodnień i pozwoleń, w zakresie niezbędnym dla skutecznej realizacji zadania inwestycyjnego jego realizacji i odbioru.

 

Rok realizacji: 2023

 

Beneficjent: Gmina Drawsko

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

 

Przebudowa drogi gminnej 186109P Kawczyn - Pełcza

 

Koszt całkowity: 4 491 612,46

 

Dofinansowanie: 4 267 031,84

 

Opis zadania: W ramach inwestycji planuje się przebudować odcinek drogi Kawczyn – Pełcza o długości 2008,21 mb. Zaprojektowano jezdnię z betonu asfaltowego. Pobocza drogi zostaną utwardzone płytami typu YOMB. System odprowadzania wód opadowych nie zostanie zmieniony. Wody tak jak do tej pory odprowadzane będą powierzchniowo. Poprawione zostaną spadki nawierzchni oraz poboczy. Trasa przebudowywanej drogi gminnej nie ulegnie zmianie. Droga jak dotychczas będzie dostosowana do istniejących warunków gruntowych i konfiguracji terenu.

 

Rok realizacji: 2023

 

Beneficjent: Gmina Drawsko

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

 

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drawskim Młynie i Piłce oraz termomodernizacja gminnej hali sportowej w Drawsku

 

Koszt całkowity: 2 841 859,49

 

Dofinansowanie: 2 557 673,54

 

Opis zadania: Zakres inwestycji obejmuje:

- Budowę boiska wielkofunkcyjnego wraz z bieżnią w Drawskim Młynie o wymiarach 42x22 m.

- Budowę boiska wielofunkcyjnego w Piłce o wymiarach 17x30 m.

- Termomodernizację gminnej hali sportowej w Drawsku polegającą m.in. na dociepleniu dachu, wymianę pokryć dachowych, przebudowę kominów, wymianę stolarki okiennej, wymianę oświetlenia, montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, przebudowę schodów i pochylni zewnętrznych.

 

Rok realizacji: 2023

 

Beneficjent: Gmina Drawsko

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

 

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Drawsku wraz z budową łącznika między budynkami.

 

Koszt całkowity: 4 442 469,00

 

Dofinansowanie: 3 150 000,00

 

Opis zadania: Zakres inwestycji obejmie: termomodernizację (wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie, modernizację ogrzewania) budynków szkoły i hali sportowej, budowę łącznika oraz przystosowanie obiektu dla osób z dysfunkcjami.

 

Rok realizacji: 2022/2023

 

Beneficjent: Gmina Drawsko