Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Konsultacje społeczne w zakresie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drawsko


W związku z rozpoczęciem prac związanych z opracowaniem Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drawsko na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, stowarzyszenia i organizacje ekologiczne, a także innych interesariuszy do przesłania propozycji, komentarzy czy działań i inwestycji do zawarcia w opracowaniu.

Program Ochrony Środowiska ma na celu podjęcie działań chroniących przed negatywnymi skutkami postępujących zmian klimatu. Opracowanie określi politykę środowiskową, a także wyznaczy cele i zadania środowiskowe, które odnoszą się do aspektów środowiskowych, usystematyzowanych według priorytetów na podstawie diagnozy aktualnego stanu środowiska.

Struktura opracowania obejmuje omówienie kierunków ochrony środowiska w odniesieniu m.in. do gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gleb, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej.

Wszystkie propozycje prosimy przekazywać bezpośrednio na adres Wykonawcy opracowania: biuro@energyb.pl do dnia 31 marca 2023 r.

 

 

Bartosz Niezborała

Wójt Gminy Drawsko