Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

XXXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Drawsko 29 listopada 2021 r.


Przewodniczący Rady Gminy Drawsko Ryszard Jabłonowski informuje, że w dniu 29.11.2021 r. o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Drawsko, w obowiązującym reżimie sanitarnym, odbędzie się posiedzenie XXXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Drawsko.

Porządek obrad

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

a. Uchwalenie porządku obrad XXXIII zwyczajnej sesji

 b. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

c. Informacja radnych powiatowych.

d. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

e. Interpelacje i zapytania radnych.

f. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.

2. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska

a. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”. (XXXIII/221/2021)

b. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Drawsko na rok 2022”. (XXXIII/222/2021)

c. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2021 r. (XXXIII/223/2021)

d. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2021 – 2033. (XXXIII/224/2021)

e. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (XXXIII/225/2021)

f. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Drawsko.

3. Wolne wnioski i informacje.

4. Zakończenie.

 

Ryszard Jabłonowski

Przewodniczący Rady Gminy Drawsko