Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Lokalny Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie 2021”


Ogłoszenie Lokalnego Konkursu Grantowego
„Działaj Lokalnie 2021”


Stowarzyszenie Czarnkowsko– Trzcianecka Lokalna Grupa Działania we współpracy z Akademią Rozwoju
Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności.

1. Beneficjenci
1.1 Wnioski o dotację w ramach Konkursu mogą składać:
- organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną,
z wyłączeniem: Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji
Turystycznych, związków stowarzyszeń, fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji
utworzonych przez partie polityczne, stowarzyszeń samorządów lokalnych,
- zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszenia zwykłe,
- oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
- grupy nieformalne (w tym stowarzyszenia zwykłe niezarejestrowane, oddziały terenowe
organizacji nieposiadające osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży
organizacja pozarządowa ( jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych:
przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek
pomocy społecznej.
Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym
pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie
umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie
projektu.
- grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj
Lokalnie.
1.2 W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy,które spełniają łącznie
poniższe warunki:
- mają siedzibę w gminach: Krzyż Wielkopolski, Drawsko, Wieleń, Lubasz, Połajewo, Trzcianka,
Czarnków, Miasto Czarnków,
- oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.
1.3 Udziału w Konkursie nie mogą brać:
- wymienione wyżej organizacje będące w likwidacji,
- organizacje/instytucje niewymienione powyżej.
2. Termin składania wniosków
Od 19 kwietnia 2021 roku do 19 maja 2021 roku.
3. Miejsce i sposób składania wniosków
Wniosek należy składać wyłącznie poprzez generator wniosków on-line, który:
- będzie dostępny w czasie naboru na stronie Stowarzyszenia www.czarnkowsko-trzcianeckalgd.
pl
- jest dostępny na stronie http://system.dzialajlokalnie.pl/
4. Kwota dostępna w ramach ogłoszenia wynosi:
Min. 30 000,00zł.
5. Forma wsparcia
Dotacja
6. Wkład własny:
Organizacja/grupa/Inicjatywa Działaj Lokalnie ma zaplanowany wkład własny w wysokości minimum 25%
wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej (wymaganie pozyskania
wkładu finansowego nie dotyczy Inicjatywy Działaj Lokalnie i w 2021 roku projektów służących
walce z pandemią lub przeciwdziałaniu skutkom pandemii), pozostała część w postaci wkładu
usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy.
7. Informacje o wysokości dotacji:
Kwota wnioskowanej dotacji nie przekracza 3.000 złotych.
8. Założenia oraz cel konkursu
W ramach Konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:
- zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze
dobra wspólnego;
- wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
- mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty
realizacji;
- przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie
będą służyć całej społeczności;
- będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów,
przedsiębiorców i organizacji społecznych;
- będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie
i finansowe;
- przewidują działania zmniejszające negatywne skutki epidemii. Te negatywne skutki mogą dotyczyć
różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Mogą też dotyczyć
różnych form społecznego zaangażowania, np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze
świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online.
9. Określenie ram czasowych realizacji zadania:
Minimum: 2 miesiące,
Maksymalnie: 4 miesiące.
10. Dokumentacja konkursowa
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy oraz regulamin konkursu dostępne
są w biurze Czarnkowsko– Trzcianecka Lokalna Grupa Działania oraz na stronie internetowej
http://www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl/asp/pl_start.asp?typ=23&menu=575&strona=1&sub=490
11. Dodatkowe informacje

Informacje są udzielane w Biurze Stowarzyszenia Czarnkowsko- Trzcianecka Lokalna Grupa Działania,
ul. Kościuszki 88/37, 64-700 Czarnków, tel. 67 344 16 53; 603 074 945.
 

http://www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl/asp/pl_start.asp?typ=23&menu=575&strona=1&sub=490

 


Galeria:

PLAKAT!!!!.jpg