Gmina
Drawsko

Nabór na stanowisko obsługi - robotnik gospodarczy


 NABÓR NA STANOWISKO OBSŁUGI -

ROBOTNIK GOSPODARCZY
 
Wójt Gminy Drawsko ogłasza nabór na stanowisko Robotnika gospodarczego.
1.         Warunki zatrudnienia:
a)        miejsce pracy - Urząd Gminy Drawsko, obszar wykonywanej pracy - teren Gminy Drawsko,
b)        forma zatrudnienia - umowa o pracę,
c)        wymiar zatrudnienia - pełny etat,
d)        praca od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
 
2.         Wymagania związane ze stanowiskiem:
a) niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie podstawowe, preferowane osoby z wykształceniem zawodowym
 • niekaralność,
 • zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,
 • prawo jazdy kat. B.
b) dodatkowe:
 • dokładność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole.
 
3. Zakres zadań:
a) wykonywanie prac gospodarczych: porządkowych, remontowych, budowlanych itp. na terenach i obiektach należących do Gminy Drawsko,
b) wykonywanie prac związanych z utrzymaniem zieleni, w tym obsługa min: kosiarki, pilarki,
c) kierowanie samochodem należącym do Gminy Drawsko,
d) wykonywanie innych poleceń przełożonych w ramach zakresu czynności,
e) dbanie o powierzone mienie.
 
4. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (cv),
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata, iż kandydat nie był karany oraz korzysta z pełni praw publicznych i posiada zdolność do czynności prawnych,
 • oświadczenie kandydatao dobrym stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (RODO), w celach przeprowadzenia naboru.
 
Pisemne oferty kandydatów z ww. dokumentami będą przyjmowane w terminie do dnia
1 marca 2021r. do godz. 1500
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Drawsko, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Robotnik gospodarczy”, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko, biuro nr 10 -1 piętro.
5. Rozpatrywanie ofert obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów.
6. O ewentualnym terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
7. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
(-) Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko