Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Zmiana lokalu mieszkalnego


 
Karta usługi
Nr GK
ZAMIANA LOKALU MIESZKALNEGO
Data aktualizacji: 30.05.2014
Gdzie załatwię sprawę ?
Referat Gospodarki Komunalnej Inwestycji ,
Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska
Kontakt : Agata Tomkowiak Inspektor ds. Gospodarki Mieszkaniowej i Administracji Urzędu tel.(067)2569055 wew.150, e-mail:
agata.tomkowiak@gminadrawsko.pl
Godziny pracy Urzędu Gminy : poniedziałek  800 - 1600
                                                  wtorek- i piątek  700 - 1500
 
Wymagane dokumenty
 
Wniosek należy napisać odręcznie.
Opłaty
 
Nie pobiera się opłaty
Gdzie złożyć przygotowane dokumenty ?
 
I piętro Urzędu Gminy, Sekretariat  , biuro nr 10
Termin rozpatrzenia sprawy
 
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 
Po merytorycznym sprawdzeniu wniosku :
1. w przypadku braku kompletu dokumentów  wzywa się celem uzupełnienia brakujących dokumentów
2. klient otrzymuje informację, że wniosek jego został wpisany na listę złożonych wniosków na zamianę lokalu 
 
Informacje
dodatkowe
Najemcy lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy mogą dokonywać między sobą zamiany wynajmowanych lokali mieszkalnych za zgodą Wójta Gminy.
Wniosek o wyrażenie zgody na zamianę lokali mieszkalnych winien zawierać :
- imię i nazwisko wnioskodawcy wraz z adresem zamieszkania ,
- imiona i nazwiska osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego    wnioskodawcy,
- imię i nazwisko osoby wraz z adresem zamieszkania z którą lokal będzie zamieniany,
- imiona i nazwiska osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego osoby ,
z którą lokal będzie zamieniany,
- pisemną zgodę osoby,  z którą lokal będzie zamieniany,
- uzasadnienie wniosku .
Zamiany lokali mieszkalnych nie można dokonać jeżeli w jej wyniku na jednego członka gospodarstwa domowego będzie przypadać mniej niż 5m2 powierzchni łącznej pokoi w gospodarstwie domowym wieloosobowym a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego mniej niż 10 m2.
Wnioskodawca otrzymuje odpowiedź pisemną drogą pocztową. .
 
Podstawa prawna
·      Uchwała XLIX/285/2014 Rady Gminy Drawsko z dnia 16.04.2014r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy;
·      Ustawa z dnia z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego
(t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 150 j.t.).
 
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje