Gmina
Drawsko

Środowisko naturalne


ŚRODOWISKO NATURALNE
 

ATUTY:
 
§ rzeka Noteć i Dolina Noteci;
§ położenie w strefie chronionego krajobrazu;
§ bogactwo runa leśnego (w szczególności różne gatunki grzybów);
§ urokliwe jeziora.
 

Środowisko naturalne – piękne, bogate i nieskażone to bez wątpienia jeden z najważniejszych atutów gminy Drawsko.
Gmina zlokalizowana jest na obszarze Puszczy Noteckiej. Na piaszczystych terenach puszczy rośnie przede wszystkim sosna pospolita i brzoza brodawkowata, żyją dziki, jelenie i sarny. Na skraju lasów i na łąkach spotkać można lisy i zające. Płynącą przez gminę rzekę Miałę zasiedlają bobry. Znaczna cześć terenu znajduje się w strefie chronionego krajobrazu – obszar Natura 2000. Wśród pomników przyrody jest 6 głazów narzutowych (granitów) na terenie Nadleśnictwa Potrzebowice (leśnictwo Drawsko i Kamiennik)  i 3 drzewa wśród nich dąb „Patriarcha”. Niewątpliwą atrakcją są liczne urokliwe jeziora: 13 o powierzchni do 10 ha oraz Piast i Długie – z lustrem wody w granicach 15 ha. Ich średnia głębokość nie przekracza 5 m. Większość jezior znajduje się w południowej części gminy, pomiędzy wsiami Kwiejce i Piłka. Obecnie zagospodarowane turystycznie są jeziora: Piast w Kwiejcach, Moczydło w Marylinie i Długie w osadzie Borzysko Młyn. Region słynie z bogactwa runa leśnego. Sezon grzybowy w lipcu zaczynają kurki i kanie, później są podgrzybki, borowiki, koźlarze, maślaki, okres zbiorów kończą popularne zielonki. Obficie występują tu także jagody i jeżyny.
 
OCHRONA KRAJOBRAZU
Na terenie gminy występują następujące formy ochrony krajobrazu:
·       obszar chronionego krajobrazu „Puszczy Noteckiej”- obejmuje południową część gminy,
·       obszar Natura 2000 - Puszcza Notecka PLB 300015 - obejmuje południową część gminy,
·       10 pomników przyrody, wśród których, większą grupę stanowią głazy narzutowe – 6 sztuk oraz 4 drzewa,
·       lasy glebochronne, wodochronne i badawcze.
Obszary trwale pokryte roślinnością stanowią ponad 75% powierzchni gminy, z czego:
·       łąki i pastwiska stanowią: 12,50% powierzchni,
·       lasy: 62,50% powierzchni.
 
Łąki w dolinie Miały, a także na terenach śródleśnych między Kwiejcami Nowymi i Piłką, wraz z jeziorami tworzą dużą otwartą przestrzeń, która jest atrakcyjna przyrodniczo i turystycznie.
 
PUSZCZA NOTECKA
Gmina Drawsko położone jest na skraju Puszczy Noteckiej, ustanowionej na podstawie Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.03.1999 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego obowiązujących na terenie województwa wielkopolskiego Dziennik  Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 14, poz. 246, w oparciu
o Rozporządzenie Nr 5/98 Wojewody Pilskiego z dnia 15 maja 1998 r. Ochronie podlega tu fragment olbrzymiego kompleksu leśnego Puszczy Noteckiej obejmujący jeziora w zagłębieniach bezodpływowych, obszary torfowiskowe
oraz pola wydmowe w południowej części gminy. Jego północna granica bierze początek w południowo-zachodniej części gminy, następnie biegnie drogą leśną w kierunku północnym przez miejscowości Kwiejce i Kamiennik.
W odległości około jednego kilometra na północ od Kamiennika skręca na wschód i biegnie dalej drogą leśną równoległą do rzeki Miały. Dochodzi do drogi Piłka - Pęckowo w sąsiedztwie uroczyska Haręda, stąd biegnie drogą oddziałową obrębu leśnego Potrzebowice od oddziału 288A do oddziałów 151-200.
W granicach tego obszaru nadrzędnym celem jest ochrona środowiska przyrodniczego, który może być realizowany między innymi przez:
  • ograniczanie do minimum zmian użytkowania terenów leśnych na nieleśne,
  • zalesianie terenów nie przydatnych dla rolnictwa i zagrożonych erozją,
  • utrzymanie i wprowadzenie nowych zadrzewień szpalerowych wzdłuż dróg,
  • ograniczenie stosowania środków chemicznych przy produkcji rolnej,
  • ograniczenie poszerzania sieci osadniczej poza tereny już zainwestowane,
  • wyznaczenie terenów dla lokalizacji wypoczynku pobytowego i budownictwa letniskowego,
  • dostosowanie do aktualnych terenów objętych ochroną szlaków turystycznych
  • i miejsc dozwolonego pobytu,
  • ograniczenie wydobycia kopalin do niezbędnych wielkości,
  • rekultywację odsłonięć.
 
 
Obszar puszczy to leśny kompleks o powierzchni 135 tys. ha leżący pomiędzy Wartą a Notecią, od wschodu ograniczony rzeką Wełną. Puszcza Notecka dominuje w krajobrazie gminy, oddając mu swoją naturalność, wielkość
i nieskazitelność. Lasy stanowią tu aż 86% powierzchni południowej części gminy. Wśród drzew dominuje sosna zajmując 94,5% ogółu drzewostanu.
 
  
JEZIORA I RZEKI
Gmina Drawsko charakteryzuje się licznymi jeziorami. W gminie zlokalizowanych jest 13 jezior o powierzchni do 10 ha oraz Piast i Długie – z lustrem wody w granicach 15 ha. Większość jezior położonych jest w południowej części gminy pomiędzy wsiami Kwiejce Nowe i Piłką. W części północnej znajduje się tylko jedno jezioro Moczydło sąsiadujące
z dużym obszarem torfowiskowym oraz zbiornik na rzece Miale w miejscowości Kamiennik (zalew Kamiennik). Największe zarastanie linii brzegowej obserwuje się na jeziorze Perskim, Warasz i Moczydło. Średnia głębokość większości jezior nie przekracza 5 m. Obecnie zagospodarowywane turystycznie są jezioro Piast,  Moczydło 
w  Marylinie,  Jezioro  Długie.
 
WYKAZ JEZIOR NA TERENIE GMINY DRAWSKO


 

 ŹRÓDŁO: ATLAS JEZIOR WOJEWÓDZTWA PILSKIEGO, 1983
 
 
Poza bogactwem terenu Gminy Drawsko w liczne rzeki i jeziora na szczególną uwagę zasługują plany budowy zbiornika retencyjnego w miejscowości – Piłka  (na granicy rzeki Miałki z drogą wojewódzką biegnąc w górę rzeki w Dolinie Miały do przewężenia na Marylinie). Obszar zbiornika to powierzchnia 77 ha. Zbiornik ma zapewnić rozwój ekologiczny (bioróżnorodność) w regionie, pełnić funkcję przeciwpożarową, a zwłaszcza ma stanowić ważny atut turystyczny.


Ponadto przez gminę przepływają cztery rzeki: Noteć, Miała (Miałka), Rudawa oraz Człapia (Hamerka).
Od północy, naturalną granicę Gminy Drawsko wyznacza Noteć .To jedyna w Polsce rzeka o położeniu czysto równoleżnikowym. Pomimo tego, że zajmuje stosunkowo niewielki obszar na terenie gminy, jest głównym regulatorem stosunków wodnych na jej obszarze. Wzdłuż meandrującej rzeki zlokalizowane są pola uprawne i pastwiska,
a mniejsze rzeczki przepływające przez gminę Miałka i Rudawa (w górnym biegu zwana Człapią) stanowią jej lewobrzeżny dopływ. Noteć to rzeka o ustroju śnieżno-deszczowym, której maksimum przypada wiosną (przez topnienie śniegów) i latem (wskutek opadów atmosferycznych).
 
 
Rzeka Miała, nazywana również Miałką, przepływa przez centralną cześć gminy, a jej zlewnia zajmuje niemal całą powierzchnię gminy. Swój początek bierze w Gminie Lubasz (na SE od Drawska) wypływając z Jeziora Ruteckiego.
We wsi Moczydła na jazie rzeka Miałka dzieli sie na dwa kanały: Starą Noteć (woj. gorzowskie) i Chełstnicę (Rudawę).
 
 
Kolejną rzeką jest Człapia płynąca wzdłuż zachodniej granicy gminy niemal wyłącznie przez obszary leśne. Na krótkim odcinku opuszcza granice gminy, żeby ponownie pojawić się na jej terenie przed miejscowością Kawczyn.
W górnym jej biegu dzieli się na dwa ramiona, z których większe nazywa się Rudawą (łącząc się ze Starą Notecią
na zachód od miejscowości Pełcza), a drugie nazywa się Hamerką.