Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Informacja o wyrobach zawierających azbest, w miejscu ich wykorzystania


 
KARTA USŁUGI
Nr GK-OŚ
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST, W MIEJSCU ICH WYKORZYSTANIA
Data aktualizacji:
02.01.2020
Gdzie załatwię sprawę?
Referat Techniczny piętro I , biuro nr 19
Kontakt: Anna Grzybowska, Kinga Marks Podinspektor ds. Ochrony Środowiska tel. 67 2569128 w. 150, fundusze@gminadrawsko.pl
Godziny pracy Urzędu Gminy : poniedziałek 800 - 1600 
                                                       wtorek – piątek 700 - 1500
 
Wymagane dokumenty
Wypełnić wzór informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania oraz ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Druki do pobrania w Urzędzie Gminy Drawsko, biuro nr 19 lub ze strony bip.gminadrawsko.pl, www.gminadrawsko.pl
Opłaty
Opłaty nie pobiera się.
Gdzie złożyć przygotowane dokumenty?
 
I piętro Urzędu Gminy, Sekretariat, biuro nr 10
Termin rozpatrzenia sprawy
Termin złożenia informacji – corocznie do czasu usunięcia wyrobów w terminie do 31 stycznia za rok poprzedni.
 
 Informacje o wyrobach zawierających azbest przekazywane są Marszałkowi Województwa.
Informacje dodatkowe
Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach:
  1)   jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej Wójtowi Gminy,
  2)   drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.
Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest sporządza się w celu kwalifikacji wyrobów azbestowych do dalszego użytkowania lub usunięcia oraz określenia stopnia pilności podjęcia działań naprawczych. Ocenę sporządza się w terminach  w zależności od stopnia pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest. Ocenę sporządza się w jednym egzemplarzu.
 
Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest  (Dz. U.  z 2011 r. Nr 8, poz. 31)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania I usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U z 2004r. Nr 71, poz. 649 ze zm.)
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.

Pliki do pobrania: