Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Główne zadania


Główne zadania Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie akt stanu cywilnego:
 • rejestracja urodzeń,
 • rejestracja małżeństw cywilnych i konkordatowych,
 • rejestracja zgonów,
 • wydawanie odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego,
 • nanoszenie zmian w aktach stanu cywilnego na podstawie decyzji innych USC i postanowień sądowych,
 • przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka, małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
 • zmiana imion i nazwisk,
 • wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej,
 • wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności do zawarcia konkordatowego związku małżeńskiego,
 • prostowanie błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego, uzupełnianie aktów stanu cywilnego,
 • transkrybowanie zagranicznych aktów stanu cywilnego do ksiąg krajowych,
 
 W zakresie ewidencji ludności:
 
 1. prowadzenie ewidencji ludności:
 • zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
 • wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
 • zameldowania urodzonego dziecka,
 • rejestracja danych o zmianie stanu cywilnego, imienia lub nazwiska,
 • rejestracja danych o obywatelstwie,
 • rejestracja danych o zgonie osoby.
 1. prowadzenie rejestru wyborców:
 2. udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych,
 • decyzji administracyjnych w sprawie wpisu do rejestru wyborców,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze lub spisie wyborców. 
 1. wydawanie zaświadczeń na żądanie stron z akt prowadzonych w sprawach należących do kompetencji Urzędu Stanu Cywilnego.

 

W zakresie dowodu osobistego:
1.     wydawanie dowodów osobistych oraz decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego,
2.  dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o wydanie pierwszego dowodu osobistego:
a)      wniosek o wydanie dowodu osobistego
b)      dwie aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35x45 mm
c)      inny dokument ze zdjęciem (np. legitymacja szkolna, paszport) lub przybycie z rodzicem/opiekunem prawnym, w celu potwierdzenia tożsamości
d)     skrócony aktu urodzenia (w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński)
e)      odpis skrócony aktu małżeństwa (w przypadku osób, które wstąpiły w związek małżeński)
f)       poświadczenie obywatelstwa polskiego (na żądanie Urzędu Gminy - w przypadku wątpliwości co do obywatelstwa).
3.      dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o wymianę dowodu osobistego:
a)      wniosek o wydanie dowodu osobistego
b)      dwie aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35x45 mm
c)      dowód osobisty
d)     odpis skrócony aktu urodzenia lub odpis skrócony aktu małżeństwa (w przypadku zmiany danych)
e)       poświadczenie obywatelstwa polskiego (na żądanie Urzędu Gminy - w przypadku wątpliwości co do obywatelstwa).

 

1.      prowadzenie i przetwarzanie w formie informatycznej ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,    
2.      udostępnianie danych z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.