Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

LVII sesja Rady Gminy Drawsko


            Dużymi krokami zbliżamy się do końca kadencji samorządowej 2018 – 2024. Zgodnie z planem pracy rady ostatnia sesja rady w tej kadencji zaplanowana została na 20 marca.    Posiedzenie LVII zwyczajnej sesji rady otworzył w dniu 9 lutego Przewodniczący Rady Gminy Drawsko Ryszard Jabłonowski w obecności 14 radnych.  Wśród istotnych tematów obrad na szczególną uwagę zasługuje z pewnością temat nowy – powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Drawsko. Wizja, która dotychczas była planem zaczyna wchodzić w etap realnych działań. Impulsem, który ułatwił rozpoczęcie przedsięwzięcia było otrzymanie dotacji w wysokości 20 tys. zł na zadanie pn. „Postawmy na młodzież” dofinansowane z Rządowego Programu Funduszu Młodzieżowego na lata 2022-2023. Końcem roku 2023 w szkołach odbyły się spotkania promujące instytucje Młodzieżowej Rady.  W ślad za tym 18 stycznia 2024 r. młodzi mieszkańcy gminy zainteresowani kandydowaniem do Rady spotkali się na warsztatach w Urzędzie Gminy Drawsko, które prowadził Bartosz Sokólski Prezes Stowarzyszenia Ludzi Kreatywnych Pokrzywa. Podjęcie uchwały przez radnych wraz z nadaniem Młodzieżowej Radzie Gminy Drawsko jej statutu jest pierwszym i najważniejszym etapem określającym tryb wyboru jej członków i zasady działania Rady.

            Kolejnym ważnym punktem sesji była jednogłośnie przegłosowana uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Drawsko na lata 2025-2035 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Strategia to niezwykle ważny dokument rozwojowy, który jest podstawą do aplikowania o zewnętrzne środki finansowe nie tylko w zakresie inwestycji, ale przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych, sportowych i różnych form współpracy. To dokument opracowany przez zespół ludzi z różnych dziecin, uwzględniający propozycje oddolne samych mieszkańców. Warto więc mieć wpływ na zapisy programowe, które pokażą  kierunki rozwoju Gminy Drawsko w perspektywie najbliższych 10 lat.

            Ponadto oprócz bieżących zmian budżetowych i WPF przyjęto regulaminy korzystania z boisk wielofunkcyjnych w Drawskim Młynie i w Piłce.

            Wójt w przedstawionej informacji o pracy w przerwie między sesjami odniósł się do wydarzeń minionego okresu:

- 6 styczeń – „Orszak Trzech Króli”,

- 10 stycznia – wizyta uczniów SP w Chełście w Urzędzie Gminy w Drawsku związana z utworzeniem Młodzieżowej Rady Gminy Drawsko,

- 12 stycznia – spotkanie noworoczne z Kierownikami Jednostek Organizacyjnych Gminy Drawsko,

 - 16 stycznia – spotkanie noworoczne z Sołtysami,

- 19 stycznia – spotkanie noworoczne ze Starostą Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego,

- 20 stycznia – uroczyste otwarcie zmodernizowanej Szkoły Podstawowej w Drawsku i Hali Sportowej w Drawsku,

- 23 stycznia – spotkanie w schronisku dla zwierząt w Jędrzejewie,

- 24 stycznia – podpisanie umowy przez Czarnkowsko – Trzcianecką LGD z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego,

-  24 stycznia – spotkanie dotyczące podsumowania działalności Państwowej Straży Pożarnej,

- 25 stycznia – III Kongres Samorządowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego,

- 28 stycznia – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Drawsku,

-31 stycznia – spotkanie w Pile z przedstawicielami Enei,

- 4 luty – zabawa karnawałowa Stowarzyszenia Rodziców Dzieci i Osób Niepełnosprawnych,

- 7 luty – spotkanie w Pilskim Regionie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Pile,

- 9 luty – święto Patrona Szkoły Józefa Noji w Pęckowie.

            Informacje z prac Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego przedstawił radny rady powiatu Zbigniew Piątek.

            Uchwały oraz transmisja z obrad sesji zostaną zamieszczone na www.bip.gminadrawsko.pl.

dr Sylwia Marek

Kierownik Referatu Organizacyjnego

  


Galeria:

TOM01875.jpg TOM01876.jpg TOM01877.jpg TOM01878.jpg TOM01880.jpg TOM01881.jpg TOM01883.jpg TOM01884.jpg TOM01885.jpg TOM01889.jpg