Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

LV sesja Rady Gminy Drawsko


Przewodniczący Rady Gminy Drawsko Ryszard Jabłonowski informuje, że w dniu 29.11.2023 r. o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Drawsko odbędzie się posiedzenie LV zwyczajnej sesji Rady Gminy Drawsko.

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

a. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

b. Uchwalenie porządku obrad LV zwyczajnej sesji.

c. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

d. Informacja radnych powiatowych.

e. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

f. Interpelacje i zapytania radnych.

g. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.

 

2. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

a. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Drawsko na rok 2023 r. (LV/356/2023)

b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2023 – 2035. (LV/357/2023)

c. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”. (LV/358/2023)

d. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Drawsko na rok 2024”. (LV/359/2023)

3. Wolne wnioski i informacje.

4. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Drawsko

Ryszard Jabłonowski