Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Konsultacje społeczne - współpraca z organizacjami pozarządowymi


                                                                                                               Drawsko, 14.11.2023r.

Konsultacje społeczne

projektu rocznego ,,Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 ( t. j. Dz.U. z 2023r. poz. 571)”

na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2023r. poz.571) oraz Uchwały Nr VI/21/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia  26.01.2011 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”.

Cel i przedmiot konsultacji:

Wójt Gminy Drawsko zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji rocznego projektu ,,Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” w celu określenia podstaw i zasad realizacji zadań na podstawie ww. ustawy.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy oraz program współpracy.

Projekt uchwały oraz programu w załączeniu.

Termin konsultacji:

od 18.11.2023r. do 23.11.2023r. do godz. 12.00.

Formy konsultacji:

-protokołowane otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji,

-wnoszenie opinii i uwag na piśmie w siedzibie urzędu, pocztą tradycyjną ( za termin doręczenia uznaje się wpływ do urzędu) lub pocztą elektroniczną (z podaniem nazwy organizacji oraz danych kontaktowych przedstawiciela organizacji).

Uwagi i opinie można przesłać elektronicznie na adres: urzad@gminadrawsko.pl z dopiskiem ,,Konsultacje-pożytek na 2024” lub zostawić w siedzibie urzędu.

Konsultowane dokumenty zamieszcza się na stronie www.gminadrawsko.pl oraz bip.gminadrawsko.pl  

Osoba odpowiedzialna:

Anna Fręś-Sekretarz Gminy tel. 67-2569128

(-) Bartosz Niezborała

Wójt Gminy Drawsko