Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

LIII sesja Rady Gminy Drawsko


Przewodniczący Rady Gminy Drawsko Ryszard Jabłonowski informuje, że w dniu 27.09.2023 r. o godz. 16.30 w sali narad Urzędu Gminy Drawsko odbędzie się posiedzenie LIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Drawsko.

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

a. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

b. Uchwalenie porządku obrad LIII zwyczajnej sesji.

c. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

d. Informacja radnych powiatowych

e. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

f. Interpelacje i zapytania radnych.

g. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.

 

2. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

a. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Drawsko na rok 2023 r.

b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko

na lata 2023 – 2035.

c. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/296/2022 Rady Gminy Drawsko z

dnia 28.12.2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla

Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na organizowanie publicznego transportu

zbiorowego w 2023 r.

d. Podjęcie uchwały w sprawie wrażenia zgody na kontynuację przez Gminę Drawsko

członkostwa w Stowarzyszeniu Nadnotecka Grupa Rybacka.

3. Wolne wnioski i informacje.

4. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Gminy Drawsko

Ryszard Jabłonowski