Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Otwarty konkurs ofert


Wójt Gminy Drawsko
Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku niżej wymienionego zadania publicznego realizowanego na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomani uchwalonego na rok 2023 uwzględniając cele operacyjne Narodowego Programu Zdrowia.
 
I Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2023 rok na ich realizacje
 
1. Organizowanie różnych form spędzania wolnego czasu w obszarze aktywności fizycznej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych służących zapobieganiu powstania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień behawioralnych w środowisku lokalnym.
2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2023 roku wynosi 14 000,00 zł.
 
II Termin i warunki realizacji zadania
 
1. Zadanie wymienione w punkcie I realizowane będą przez okres 6 miesięcy tj. od początku czerwca do końca listopada 2023.
2. Czas realizacji powinien obejmować okres przygotowania i przeprowadzenia zadania.
3. Otrzymane dofinansowanie ma służyć realizacji celu publicznego, o którym mowa w pkt. I ogłoszenia i może być przeznaczone na pokrycie wydatków z tytułu:
- wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
- zakupu artykułów spożywczych.
4. Wymagany minimalny wkład finansowy oferenta wynosi 7% wnioskowanej kwoty.
5. Wkład osoby i rzeczowy oferenta nie jest wymagany, jednak podlega ocenie. Maksymalna stawka godzinowa przy obliczaniu kosztów pracy wolontariuszy i pracy społecznej członków wynosi 40 zł.
6. Oferent powinien dysponować odpowiednią kadrą do wykonania zadania.
7. Podjęte działania powinny konstruktywnie wpływać na postawy młodych ludzi wobec używek, odwoływać się do osobistych decyzji abstynenckich, przekonań normatywnych, ukazywać autorytety promujące wzorce trzeźwościowe.
8. Zadanie objęte konkursem musi być adresowane do mieszkańców Gminy Głuchołazy
 
III Komisja konkursowa
 
1. Oceny ofert dokonuje Komisja konkursowa, powołana przez Wójta Gminy Drawsko.
2. W skład Komisji konkursowej wchodzą 4 osoby: dwóch członków GKRPA w Drawsku oraz dwóch pracowników Urzędu Gminy w Drawsku.
3. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne oferty stanowiące załącznik nr 7 do ogłoszenia.
4. Komisja opiniuje oferty w terminie do 7 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.
 
 
IV Miejsce i termin składania ofert
 
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Drawsko, w sekretariacie pok.10, w terminie do dnia 16 czerwca 2023 r.
Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie osobiście, z dopiskiem Konkurs ofert Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na kopercie należy również umieścić nazwę Wnioskodawcy i jego adres.
Datą złożenia jest data wpływu do Urzędu Gminy Drawsko. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
V Termin rozstrzygnięcia konkursu
 
Wybór ofert nastąpi w terminie do dnia 23 czerwca 2023 r.
 
VI Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu
 
Ogłoszenie wyników konkursu ofert zamieszczone zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko do dnia 23 czerwca 2023 r.
 
VII Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert
 
Od wyników konkursu można odwołać się do Wójta Gminy Drawsko w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 
VIII Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty
 
Do oferty, której wzór został określony w załączniku do ogłoszenia należy dołączyć:
a) aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowaniu osób go reprezentujących;
b) statut;
c) potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków;
d) oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo skarbowe;
e) Oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki i zobowiązuje się go utrzymać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym,
f) Oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie sfinansowane z innych źródeł;
g) Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (m.in. Certyfikaty, ukończone kursy, szkolenia) lub ich odpisy.
 
IX Unieważnienie konkursy może nastąpić wówczas, gdy:
 
1. Nie zostanie złożona żadna oferta.
2. Żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.
3. Żadna z złożonych ofert nie osiągnie minimum 20 pkt w ocenie merytorycznej i nie spełni części formalnej.
4. Konkurs może zostać odwołany przed upływem terminu na złożenie ofert.
5. Terminy na złożenia ofert i rozstrzygnięcia konkursu mogą zostać wydłużone.
 
X Sposób i terminy przekazania środków na rzecz realizatorów zadania
 
1. Otrzymanie przyznanych środków finansowych nastąpi po podpisaniu umowy z oferentem.
2. Sposób oraz terminy przekazania środków na rzecz realizatora zadań określone zostaną w zawartej z oferentem umowie.