Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Informujemy o przystąpieniu do realizacji zadania dotyczącego dofinansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczejInformujemy o przystąpieniu do realizacji zadania dotyczącego dofinansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

 

 

dla wniosków złożonych przez rolników w 2023 roku.

 

 

NABÓR WNIOSKÓW DO 16.06.2023 R. !!!

 

Zachęcamy zatem do składania wniosków o dofinansowanie usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.  Zdeklarowana we wniosku ilość odpadu jest ilością wiążącą.

Wnioski należy składać do 16 czerwca 2023 roku w Urzędzie Gminy w Drawsku, pokój nr 10 (sekretariat).

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej lub w Referacie Technicznym Urzędu Gminy w Drawsku (pokój nr 19). Pytania proszę kierować pod nr tel. 67 264 43 91 lub 67 264 42 81.

Dofinansowanie do 1 tony odpadów będzie wynosić do 500 zł. Różnicę pomiędzy ceną z zapytania ofertowego a dofinansowaniem pokrywa rolnik. Gmina posiada ograniczoną pulę środków na ww. zadanie.

 

Miejsce odbioru folii rolniczej i innych odpadów pochodzących  z działalności rolniczej zostało wyznaczone przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Drawskim Młynie na terenie przy Oczyszczalni Ścieków. W ramach realizacji programu nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez Urząd Gminy w Drawsku.

 

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100% kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów z tworzyw sztucznych z działalności rolniczej.

 

 

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Drawsko dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie lub w przypadku wykorzystania limitu pomocy de minimis (pomocy publicznej w rolnictwie) program ,,Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag’’ nie będzie realizowany.

 

 

 

UWAGA! Odpady przeznaczone do utylizacji muszą być odpowiednio spakowane, oczyszczone i pozbawione zawartości i zostaną odebrane tylko od tych rolników, którzy złożą w wyznaczonym terminie wniosek.

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin wraz z wnioskiem i załącznikami dostępne są w załączeniu poniżej.

Przed złożeniem wniosku proszę o zapoznanie się z Regulaminem dofinansowania.

Dominika Czarnkowska

Podinspektor ds. ochrony środowiska


Galeria:

Bez nazwy.png

Pliki do pobrania: