Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Energia elektryczna dla rodziny wielodzietnej


 

Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r.
w których odbiorca uprawniony to posiadacz Karty Dużej Rodziny,
który jest rodzicem rodziny wielodzietnej i dokonuje zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na własny użytek

 

Jak zgłosić/uzyskać przyznanie limitu 3 MWh dla posiadacza Karty Dużej Rodziny?

 

Posiadacz Karty Dużej Rodziny, który jest rodzicem rodziny wielodzietnej (odbiorca uprawniony), w celu umożliwienia stosowania wobec niego limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącego maksymalnie 3 MWh, składa przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub przedsiębiorstwu energetycznemu zajmującemu się dystrybucją energii elektrycznej (podmioty uprawnione), oświadczenie o spełnianiu przez tego odbiorcę warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego.

Składając oświadczenie posiadacz Karty Dużej Rodziny, który jest rodzicem rodziny wielodzietnej (odbiorca uprawniony), podaje numer Karty Dużej Rodziny i załącza kopię tej Karty.

Przedsiębiorstwo energetyczne w celu weryfikacji danych, zawartych w oświadczeniu, dotyczącym odbiorcy uprawnionego, może żądać przedstawienia do wglądu od tego odbiorcy odpowiednio ważnej Karty Dużej Rodziny.

 

Jaki jest termin złożenia oświadczenia dotyczącego przyznania limitu 3 MWh?

Czy oświadczenie dotyczące przyznania limitu 3 MWh może złożyć każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny?

 

W przypadku odbiorcy uprawnionego posiadającego, w dniu wejścia w życie ustawy, Kartę Dużej Rodziny, oświadczenie należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2127) weszła w życie w dniu 18 października 2022 r.

 

Dla osób, które nie złożyły oświadczenia w terminie, limit zużycia energii elektrycznej, stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023r., rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Rodzic, który nabył uprawnienia do Karty Dużej Rodziny w trakcie 2023 r. lub nabył nową nieruchomość może złożyć oświadczenie. Jednak limit zużycia energii stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca, w którym złożono oświadczenie.

Oświadczenie, składa się na piśmie, w postaci papierowej lub elektronicznej, niezwłocznie, nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.

 

Czy oświadczenie dotyczące przyznania limitu 3 MWh może złożyć każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny?

 

Nie. Takie oświadczenie może złożyć tylko posiadacz Karty Dużej Rodziny, który jest rodzicem rodziny wielodzietnej oraz który dokonuje zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby:

a) gospodarstw domowych,

b) pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,

c) lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,

d) mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,

e) domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru - administracji ogródków działkowych,

f) oświetlenia w budynkach mieszkalnych,

g) zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,

h) węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,

i) garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza.

 

Sprawy związane z uzyskaniem prawa do posiadania Karty Dużej Rodziny prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku, biuro 03 oraz 05.

Więcej informacji na temat Karty Dużej Rodziny mogą również uzyskać Państwo na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/kasta-duzej-rodziny-ogolne.

Wioletta Krysztofiak

Kierownik GOPS w Drawsku