Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

XLIV sesja zwyczajna Rady Gminy Drawsko


Przewodniczący Rady Gminy Drawsko Ryszard Jabłonowski informuje, że w dniu 30.11.2022 r. o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Drawsko odbędzie się posiedzenie XLIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Drawsko.

Porządek obrad

1. Sprawy regulaminowe:

a. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

b. Uchwalenie porządku obrad XLIV zwyczajnej sesji.

c. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

d. Informacja radnych powiatowych.

e. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

f. Interpelacje i zapytania radnych.

g. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.

 

2. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

a. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Drawsko na rok 2022 r. (XLIV/288/2022)

b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2022 – 2033. (XLIV/289/2022)

c. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych. (XLIV/290/2022)

d. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Drawsko do roku 2026” (XLIV/291/2022)

e. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”. (XLIV/292/2022)

f. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Drawsko na rok 2023”. (XLIV/293/2022)

g. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/282/2022 Rady Gminy Drawsko z dnia 26.10.2022 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. (XLIV/294/2022)

3. Wolne wnioski i informacje.

4. Zakończenie.

 

Ryszard Jabłonowski

Przewodniczący Rady Gminy Drawsko