Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Przyjaciele Zippiego


 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI SZKOLENIA

PRZYJACIELE ZIPPIEGO


Szkolenie zostało przeprowadzone w dniach 8 i 9 listopada 2022 r. w Gminie Drawsko


       Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu szkolenia przygotowującego nauczycieli do prowadzenia zajęć w programie „Przyjaciele Zippiego” W pełnym wymiarze czasowym w szkolenie uczestniczyło  15 nauczycieli. Uczestnicy szkolenia otrzymali elektroniczne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla realizatorów międzynarodowego programu „Przyjaciele Zippiego”, potwierdzające przygotowanie do realizacji zajęć z dziećmi.

 

Opis wykonania zadania:


       Program „Przyjaciele Zippiego” wyposaża małe dzieci w podstawowe kompetencje społeczno –emocjonalne i pomaga im radzić sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Jest on zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
      Pierwszy dzień szkolenia miał na celu zapoznanie uczestników z programem od strony teorii, założeń programowych i metodyki prowadzenia zajęć z dziećmi. Zaprezentowany został również pakiet materiałów (dla nauczyciela, dla dzieci i dla rodziców), jakie zostały opracowane do prowadzenia zajęć w programie „Przyjaciele Zippiego”,.

       W drugim dniu szkolenia uczestnicy mieli okazję w sposób praktyczny zapoznać się z metodyką i sposobami prowadzenia zajęć z dziećmi. Przeprowadzone zostały ćwiczenia metodami warsztatowymi według scenariuszy przygotowanych w programie, dające uczestnikom wyobrażenie o sposobach jego realizacji z dziećmi.

       Udział w ćwiczeniach, zabawach i zajęciach wspiera rozwój emocjonalny dzieci, zapobiega niewłaściwym zrachowaniom i kształtuje prawidłowe postawy społeczne.
Należy podkreślić, że program „Przyjaciele Zippiego”, nie tylko oddziałuje w zakresie promocji zdrowia psychicznego, ale również ma oddziaływanie profilaktyczne poprzez wzmacnianie czynników chroniących i redukowanie czynników ryzyka.
Szkolenie przygotowujące nauczycieli do realizacji programu „Przyjaciele Zippiego” zostało tak zaplanowane i zrealizowane, aby:
• zaznajomić nauczycieli z filozofią i celami programu,
• zapoznać z koncepcją „radzenia sobie z trudnościami” oraz z korzyściami, jakie osiągamy     

  poprzez te zajęcia oraz treściami poszczególnych części programu,
• przedstawić zasady oraz sposoby realizacji zajęć z dziećmi,
• omówić oraz przećwiczyć na przykładach ze scenariuszy zajęć zawartość i sposoby korzystania z materiałów metodycznych.

Każdy z uczestników szkolenia otrzymał pakiet materiałów metodycznych:
• teczkę zawierającą: 6 Zeszytów ze scenariuszami do poszczególnych części, 6 zestawów
ilustracji do opowiadań, materiały do przeprowadzania zajęć – tzw. Arkusze ćwiczeń, Zeszyt
„Wskazówki dla nauczyciela” oraz „Poradnik dla rodziców”,
• kopertę zawierającą 30 kompletów materiałów zużywalnych dla każdego dziecka. W skład
każdego kompletu wchodzi: ludzik, wizytówka, korona, karta zasad i dyplom (w kolejnych latach realizacji programu nauczyciel może zamówić te elementy składając deklarację o realizacji programu lub wydrukować je samodzielnie – nauczyciele otrzymali dostęp do tych materiałów w wersji elektronicznej,
• 3 plakaty – dwa do realizacji zajęć z dziećmi i jeden informujący o tym, że w placówce
realizowany jest program „Przyjaciele Zippiego”,
• materiały w wersji elektronicznej, w postaci linku,
• zeszyt ćwiczeń „Przyjaciele Zippiego”.

Pomimo dużego zmęczenia uczestników po całym dniu pracy, podczas szkolenia udało się zbudować bardzo dobrą atmosferę współpracy, uczestnicy starali się dobrze wykorzystać czas szkolenia, zadawali pytania, angażowali się w wykonywane zadania prowadzone przez trenera, jak również przez współuczestników.

 

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Drawsko na 2022 r., z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Drawsko.                                                                                        Zuzanna Kowalska

                                                                                            Pełnomocnik

                                                                             ds. Profilaktyki i Rozwiązywania

                                                                                 Problemów Alkoholowych

 

  


Galeria:

img_20221109_192536651.jpg