Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

PRZYPOMINAMY!!!


Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – CEEB – nowy obowiązek właścicieli nieruchomości do 30 czerwca 2022 r.

 

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. Kryterium wpisu budynku do systemu będzie stanowiła moc źródła. W związku z tym, w CEEB zostaną objęte budynki mieszkalne
jedno- i wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej, w tym małe lokalne ciepłownie, zakłady produkcyjne, gospodarstwa rolne pod warunkiem, że nominalna moc cieplna wykorzystywanego źródła spalania paliw nie przekroczy 1 MW.

Deklaracje można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Drawsku, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko (wniosek dostępny pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow). Czas jaki został przewidziany na zgłoszenie to:

• 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw
w przypadku nowych źródeł,

• 12 miesięcy licząc od dnia 1 lipca 2021 r. w odniesieniu do źródła ciepła lub źródła spalania paliw już istniejącego.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Niezłożenie deklaracji zgodnie z art. 27h ust. 1 ustawy z 28 października 2020 roku o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw jest zagrożone karą przewidzianą w tej ustawie. Więcej informacji, dotyczących utworzenia i funkcjonowania CEEB znajduje się na stronie internetowej Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow