Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Podpisanie umowy na wyasfaltowanie ścieżki rowerowej z Wykonawcą!


9 maja 2022 r. Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko przy kontrasygnacie Bogumiły Wyrwy Zastępcy Skarbnika zawarł umowę z firmą REDON NAKŁO Spółka z o.o. reprezentowaną przez Andrzeja Trudzińskiego, na wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn–Pęckowo–Piłka oraz nr 1323P na odcinku Drawsko–Pęckowo – przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej”.

 

Zadanie będzie polegało na wyasfaltowaniu ścieżki rowerowej Drawsko - Pęckowo (również w stronę cmentarza) – Piłka o łącznej długości ponad 9 km. Dodatkowo przy ścieżce powstaną punkty postojowe. Celem głównym projektu jest stworzenie zrównoważonego systemu transportowego na obszarze Gminy Drawsko poprzez zwiększenie roli niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.

 

Całkowita wartość zadania to 2.302.207,39. Realizacja inwestycji będzie możliwa dzięki dofinansowaniu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działanie 3.3 „Wsparcie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” w kwocie 1.628.961,08. Wkład własny w inwestycję o wartości 673.246,31 Gmina Drawsko zabezpiecza wspólnie z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim.

 

Planowany termin zakończenia zadania to październik 2022 roku.           

 

 

Hanna Matkowska
Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

 

 

 


Galeria:

DSC_0840.JPG DSC_0847.JPG DSC_0849.JPG logotypy_-_sciezka.png