Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Drawsko


Przewodniczący Rady Gminy Drawsko Ryszard Jabłonowski informuje, że w dniu 07.12.2021 r. o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Drawsko, w obowiązującym reżimie sanitarnym, odbędzie się posiedzenie XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Drawsko.

Porządek obrad

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

a. Uchwalenie porządku obrad XXXIV nadzwyczajnej sesji.

b. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

c. Informacja radnych powiatowych.

d. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

 e. Interpelacje i zapytania radnych.

 f. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.

2. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska.

a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r.

b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2021 - 2033.

3. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

4. Zakończenie.

 

Ryszard Jabłonowski

Przewodniczący Rady Gminy Drawsko