Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

XXXII sesja Rady Gminy Drawsko - 27.10.2021 r.


   Przewodniczący Rady Gminy Drawsko Ryszard Jabłonowski informuje, że w dniu 27.10.2021 r. o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Drawsko, w obowiązującym reżimie sanitarnym, odbędzie się posiedzenie XXXII zwyczajnej sesji Rady Gminy Drawsko.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

a. Uchwalenie porządku obrad XXXII zwyczajnej sesji

b. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

c. Informacja radnych powiatowych.

d. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

e. Interpelacje i zapytania radnych.

f. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.

 

2. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

a. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

(XXXII/211/2021)

b. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku

rolnego. (XXXII/212/2021)

c. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków

transportowych. (XXXII/213/2021)

d. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej. (XXXII/214/2021)

e. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny wody dostarczonej, usługi odbioru

ścieków komunalnych z terenu Gminy Drawsko na rok 2022. (XXXII/215/2021)

f. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. (XXXII/216/2021)

g. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko

na lata 2021-2033. (XXXII/217/2021)

h. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający

się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy

Drawsko. (XXXII/218/2021)

i. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wykonywania i finansowania

przedsięwzięcia likwidacji wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych,

inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Drawsko. (XXXII/219/2021)

j. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji

mienia Gminy Drawsko. (XXXII/220/2021)

 

3. Wolne wnioski i informacje.

4. Zakończenie.

 

Ryszard Jabłonowski

Przewodniczący Rady Gminy Drawsko