Gmina
Drawsko

Wybory Sołtysa wsi Drawsko


 

Uwaga! 

Na podstawie §12 pkt 2 ppkt b) Statutu Sołectwa Drawsko zwołuje się  

Zebranie Wiejskie,

które odbędzie się

28 czerwca 2021 r. o godz. 1900

(tj. poniedziałek)

w Gminnej Sali Gimnastycznej w Drawsku.

 

Proponowany porządek obrad:

1.  otwarcie zebrania przez Przewodniczącego zebrania,

2.  wybór Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru Sołtysa,

3.  zgłaszanie kandydatów na Sołtysa,

4.  przeprowadzenie głosowania,

5.  ogłoszenie wyników wyborów Sołtysa,

6.  wolne głosy, wnioski i zapytania,

7.  zakończenie.

Zebranie zostanie przeprowadzone w obowiązującym reżimie sanitarnym.

 

(-) Bartosz Niezborała

Wójt Gminy Drawsko