Gmina
Drawsko

Obrady Rady Gminy Drawsko


 Posiedzenie XXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Drawsko, w reżimie sanitarnym, otworzył 28 kwietnia 2021 r. Ryszard Jabłonowski Przewodniczący Rady.

            Z prac w okresie międzysesyjnym Wójt poinformował o odbytych spotkaniach:
- 25 lutego wizyta Adama Szejnfelda Senatora RP  i Jacka Bogusławskiego Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego dot. otwarcia inwestycji pn. „Remont zaplecza (ogólnodostępnego) sanitarno - szatniowego w Gminnej Sali Gimnastycznej w Drawsku”;
- 26 lutego spotkanie z dyrektorem ds. inwestycji Enea w zakresie modernizacji oświetlenia na technologię LED na terenie gminy;
- 18 i 30 marca Zgromadzenie i Zarząd Związku Miast i Gmin Nadnoteckich dot. bieżącej działalności;
- 15 i 16 kwietnia  wspólnie z pracownikami urzędu praca w terenie dot. drogi wojewódzkiej nr 133 Chełst – Kamiennik w zakresie wycinki drzew i odnawiania granic wzdłuż drogi niezbędnych do realizacji inwestycji;
- 19 kwietnia wizyta Jarosława Maciejewskiego Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na drodze wojewódzkiej nr 133 Chełst – Kamiennik i ścieżce rowerowej Chełst – Kawczyn;
- 22 kwietnia wizyta Krzysztofa Czarneckiego Posła na Sejm RP i Adama Bogrycewicza Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Feliksa Łaszcza Starosty Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w zakresie dot. budowy ścieżki Drawsko-Krzyż przy drodze powiatowej oraz w sprawie dróg wspartych dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – droga na ul. Płk. Królickiego w Drawsku i ul. Leśnej w Drawskim Młynie.  Z uwagi na pandemię nie udało się zorganizować uroczystych otwarć inwestycji. Spotkanie było również okazją do obejrzenia budynku Szkoły Podstawowej w Chełście w zakresie planowanego remontu oraz budowanej drogi nr 133 Chełst-Kamiennik;
- 27 kwietnia wizyta Krzysztofa Paszyka Posła na Sejm RP, Jarosława Maciejewskiego Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Pawła Katarzyńskiego Dyrektora Zarządu Dróg Wielkopolskich w Poznaniu dot. inwestycji na drodze wojewódzkiej nr 133 Chełst – Kamiennik. Podczas spotkania obejrzano budowę ścieżki rowerowej Chełst – Kawczyn;
- 28 kwietnia spotkanie Komisji Rewizyjnej PRGOK w Pile dot. absolutorium Zarządu za 2020 r.
            W zakresie inwestycji Wójt odniósł się do:
- wymiany dachu i remontu elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Chełście - dofinansowanie w kwocie 950.000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- ścieżki Chełst – Kawczyn; część inwestycji realizowana przez WZDW jest już w końcowym etapie realizacji; do wykonania została inwestycja na terenach leśnych z dofinansowaniem Nadleśnictwa Potrzebowice;
- 60% dofinansowanie jest przyznane  na budowę ul. Polnej w Pęckowie, 80% dofinansowanie jest dla powiatu na budowę ścieżki rowerowej Drawsko-Krzyż z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- przyznano dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg w Kwiejcach Nowych i Kamienniku;
- asfaltowania ścieżek rowerowych na odcinku Drawsko-Pęckowo-Piłka; Gmina Drawsko jest na liście i mamy nadzieję na dofinansowanie;
- zostały złożone wnioski z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych na zadania: Przebudowa drogi Kawczyn – Pełcza, Budowa remizy strażackiej w Kawczynie i Pęckowie, Przebudowa budynku Urzędu Gminy i placu za Urzędem Gminy;
- zainstalowano nowoczesny monitoring na marinie „YNDZEL” w Drawsku, który dofinansowano w ramach NGR;
- rozpoczęto inwestycje realizowane przez Stowarzyszenia: plaża w Kwiejcach i budowa wiaty w Chełście, dofinansowane z Wielkopolskiej Odnowy Wsi;
- równanie dróg po sezonie zimowym dobiega końca.
Wójt przekazał gratulacje dla mieszkańców za dobre segregowanie śmieci, za co PRGOK wyróżnił Gminę Drawsko liderem segregacji za 2020 r. Pogratulował również stowarzyszeniom i grupom nieformalnym z terenu gminy za uzyskanie dofinansowania w konkursie „Aktywni mieszkańcy” Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania. Za społeczne zaangażowanie w odnowienie Pomnika Św. Floriana w Kawczynie podziękowania otrzymały jednostki OSP z terenu gminy, mieszkańcy, przedsiębiorcy.
            Informacje z prac Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, przedstawił Przewodniczący Komisji Krystian Kawczyński potwierdzając uzyskanie przez powiat dofinansowania do inwestycji budowy ścieżki rowerowej na odcinku Drawsko-Krzyż. Przewodniczący  Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Zbigniew Piątek poinformował o miejscach szczepień powszechnych przeciw Covid -19 oraz wyniku finansowym szpitala w Czarnkowie i w Trzciance.
            Radni przegłosowali 11 merytorycznych uchwał:
- przyjęto Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Drawsko na lata 2021-2027,
- zaakceptowano bieżące zmiany w budżecie roku 2021 i zmiany w WPF na lata 2021-2033;
- wyrażono zgodę na ustanowienie użytku ekologicznego „Jezioro Perskie” i „Jezioro Zgniłe”. Nadzór nad użytkami ekologicznymi powierzono Nadleśnictwu Potrzebowice. Szczególnym celem ustanowienia użytku ekologicznego ,,Jezioro Zgniłe’’ i „Jezioro Perskie” jest ochrona śródleśnego zbiornika wodnego z otaczającymi go siedliskami i rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt.
- negatywnie rozpatrzono petycje w sprawie opinii dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako aktów woli Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego i Nowego Ustroju Prezydencko – Ludowego dla Polski oraz petycje dotyczącą poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego;
- przyjęto Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko w 2021 roku oraz Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko;
- udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Wieleń w kwocie 15.818,75 zł (słownie: piętnaścietysięcy osiemsetosiemnaściezłotych75/100) na dofinansowanie wkładu własnego projektu pn. „Między Wieleniem, a Drawskiem – rzeka Noteć dla mieszkańców i turystów”.
            Uchwały oraz transmisja on-line sesji dostępne na www.bip.gminadrawsko.pl.
 
dr Sylwia Marek
Kierownik Referatu Organizacyjnego
 
 


 
 

Galeria:

_TTS9917.jpg _TTS9918.jpg _TTS9919.jpg _TTS9920.jpg _TTS9921.jpg