Gmina
Drawsko

XXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Drawsko


 XXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Drawsko

Przewodniczący Rady Gminy Drawsko Ryszard Jabłonowski informuje, że w dniu 28.04.2021 r. o godz. 15.30 w Gminnej Sali Gimnastycznej w Drawsku, w obowiązującym reżimie sanitarnym, odbędzie się posiedzenie XXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Drawsko.
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
a. Uchwalenie porządku obrad XXVII zwyczajnej sesji.
b. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
c. Informacja radnych powiatowych.
d. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
e. Interpelacje i zapytania radnych.
f. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska
a. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Drawsko na lata 2021-2027. (XXVII/178/2021)
b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. (XXVII/179/2021)
c. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2021-2033. (XXVII/180/2021)
d. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego ,,Jezioro Długie’’.
(XXVII/181/2021)
e. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego ,,Jezioro Perskie’’.
(XXVII/182/2021)
f. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego ,,Jezioro Zgniłe’’.
(XXVII/183/2021)
g. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie opinii dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego. (XXVII/184/2021)
h. Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. (XXVII/185/2021)
i. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko na rok 2021.
(XXVII/186/2021)
j. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko za rok 2020. (XXVII/187/2021)
k. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Wieleń na dofinansowanie wkładu własnego projektu pn. „Między Wieleniem, a Drawskiem – rzeka Noteć dla mieszkańców i turystów” z przeznaczeniem dla Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu. (XXVII/188/2021)
3. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
4. Zakończenie.
Ryszard Jabłonowski
Przewodniczący Rady Gminy Drawsko