Gmina
Drawsko

XXVI sesja Rady Gminy Drawsko - 24.02.2021 r.


XXVI zwyczajna sesja Rady Gminy Drawsko

Przewodniczący Rady Gminy Drawsko Ryszard Jabłonowski informuje, że w dniu  24.02.2021 r. o godz. 15.30 w Gminnej Sali Gimnastycznej w Drawsku odbędzie się posiedzenie XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Drawsko.

Porządek obrad

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

a. Uchwalenie porządku obrad XXVI zwyczajnej sesji.

b. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

c. Informacja radnych powiatowych.

d. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

e. Interpelacje i zapytania radnych.

f. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.

 

2. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska

a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. (XXVI/169/2021)

b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2021 - 2033 (XXVI/170/2021)

c. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2021. (XXVI/171/2021)

d. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Drawsko na lata 2021-2027 (XXVI/172/2021)

e. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/51/2019 z dnia 20.03.2019 r. w

sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. (XXVI/173/2021)

f. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogi

koniecznej przez nieruchomość stanowiącą działkę nr 1299/26 położoną w obrębie

Drawsko do nieruchomości stanowiących działki nr 1117, nr 1118, nr 1119 położonych w obrębie Drawsko. (XXVI/174/2021)

g. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Marylin, Piłka, Chełst,

Kamiennik. (XXVI/175/2021)

h. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 69/11 położonej w obrębie Kwiejce.

(XXVI/176/2021)

i. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym. (XXVI/177/2021)

 

3. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

4. Zakończenie.

                 Ryszard Jabłonowski

                                                     Przewodniczący Rady Gminy Drawsko