Gmina
Drawsko

Sprzedaż drewna


 

GK-OŚ.6131.1.15.2020.SR                                         Drawsko, dnia 7.01.2021 r.

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA

  
1.      Wójt Gminy Drawsko zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 Zarządzenia Nr 86/2020 z dnia 22.12.2020 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki  drzew z nieruchomości będących własnością Gminy Drawsko podaje do wiadomości informację, że Gmina Drawsko posiada do sprzedaży drewno opałowe:

· liściaste – 4,57 m³ - z gatunku dąb szypułkowy /opałowe/


2.  Drewno przeznaczone do sprzedaży można oglądać na terenie Szkoły Podstawowej w Piłce po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. 67 25 69 128 wew. 150.

3. Zainteresowani zakupem drewna proszeni są o składanie wniosków od dnia 7.01.2021 r. do dnia 15.01.2021 r. do godz.10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko, pokój nr 10 (sekretariat). Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

4. Liczy się data faktycznego wpływu oferty do Urzędu, a nie data stempla pocztowego lub dowodu nadania.

5. Drewno podlega sprzedaży w całości.

6. Drewno zostanie sprzedane podmiotowi, który zaoferuje najwyższą cenę netto za 1m³.

7. Minimalna cena drewna asortyment S4 drewno liściaste to 130,00 zł/1m³ netto.

8. Do wyżej wymienionych cen dolicza się obowiązującą stawkę VAT.

9. W przypadku gdy ceny w ofertach będą takie same, brana będzie pod uwagę oferta, która wpłynie jako pierwsza.

10. Wydanie drewna dokonywane jest na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

11. Dokumentem potwierdzającym sprzedaż drewna jest faktura, a wydanie drewna nastąpi po okazaniu dowodu zapłaty.

12. Koszt załadunku i transportu zakupionego drewna z miejsca składowania należy do Nabywcy.

13. Odbiór drewna w tym dokonanie załadunku i transport nastąpi po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem Urzędem w terminie 7 dni od uregulowania należności wynikającej z faktury.


Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko


Pliki do pobrania: