Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Aktualizacje LSR


  

Rozpoczynamy konsultacje zmian Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w ramach PROW na lata 2014-2020
Zachodzące zjawiska społeczno-gospodarcze wymuszają stałe dostosowywanie zapisów LSR do zmieniających się warunków. LSR jako dokument planistyczno-strategiczny wymaga zachowania pewnych procedur podczas dokonywania zmian, które jednocześnie nie powinny powodować dezorganizacji społecznej czy też osłabiać motywacji do działania. Celem procedury jest dostosowanie zapisów LSR do wymogów prawnych, aktualizacja danych i przyjętych założeń oraz korekta zapisów wynikająca z procesu wdrażania LSR.
 
Za realizację procedury odpowiedzialny jest Zarząd, a jednostką wspomagającą, wykonującą na bieżąco czynności techniczne związane z procesem aktualizacji jest Biuro LGD. Ich zadaniem jest identyfikowanie zmian zachodzących w otoczeniu, wpływających na aktualność dokumentu. Konieczność dokonywania zmian w treści strategii może wynikać zarówno z czynników wewnętrznych i/lub uwarunkowań zewnętrznych, takich jak:
o             trudność w realizacji wskaźników/budżetu/harmonogramu LSR zgodnie z przyjętymi założeniami,
o            niska ocena realizacji LSR w wyniku prowadzonej ewaluacji/monitoringu,
o             niskie poparcie społeczne dla realizowanych działań,
o             nowe dominanty i/lub zmiany prawne/społeczne/gospodarcze/polityczne, wpływające niekorzystnie na realizację LSR.
 
Proponowane zmiany dotyczą tylko zwiększenia budżetu na projekty współpracy i zmiany wskaźników LGD. Obecny budżet LSR przedstawiany będzie tylko w walucie EURO.
Na postawie zmienionych przepisów LGD może zrealizować więcej projektów współpracy. Stąd wzrost budżetu przewidzianego na współpracę ze 125 000 euro na 250 000 euro.
Ponieważ otrzymaliśmy informację o oszczędnościach w budżecie LSR wynikających z różnic kursowych (budżet LGD oparty jest na walucie euro – do tej pory stosowano przelicznik 4 zł/euro), w związku z sytuacją gospodarczą, proponujemy przesunąć część oszczędności na działanie w zakresie „Rozwijanie działalności gospodarczej”, tak aby zachować zasadę przeznaczenia 50% budżetu przewidzianego na wdrażanie LSR. Pozostałą część planujemy przeznaczyć na „Odnowę obszaru objętego LSR” w ramach celu szczegółowego: ”Wzrost atrakcyjności obszaru LGD”. W ramach celu szczegółowego : ”Kapitał społeczny podstawą rozwoju obszaru” proponujemy też, realizację dodatkowej operacji własnej dedykowaną lokalnym liderom społecznym.
Zapraszamy do składania uwag do LSR na formularzu zamieszczonym poniżej.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem biura LGD tel. 67 344 16 53.
 
·         mailowo na adres: biuro@czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl    lub
·         osobiście w biurze LGD ul. Kościuszki 88/37/ 64-700 Czarnków
·          
w terminie do 4 grudnia 2020r. do godz. 10.00.
 
Czarnkowsko - Trzcianecka Lokalna Grupa Działania
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

Adres Biura LGD
ul. Kościuszki 88/37
64-700 Czarnków
Tel. 067 344 16 53
Tel. kom. 603 07 49 45
e-mail: 
biuro@czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl