Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

Bez barier - Stowarzyszenie Nasza Wieś Naszym Domem


 „Bez barier - wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych w aktywizacji informatycznej i fizycznej”

 
Stowarzyszenia „Nasza Wieś Naszym Domem” z Kamiennika w ramach zadań publicznych Zarządu Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – „Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego” realizuje projekt pt. „Bez barier - wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych w aktywizacji informatycznej i fizycznej”. Operacja polega na przeprowadzeniu 20 zajęć informatycznych i 20 fitness-owych do 30 grudnia 2020 roku w świetlicy wiejskiej w Kamienniku. Całkowity koszt zadania wynosił 2800 zł. w tym koszty kwalifikowane na prowadzenie zajęć fitness-owych, zakup napojów i dysków 1800 zł., natomiast wkład osobowy na prowadzenie zajęć informatycznych w ramach pracy wolontariatu wynosi 1000,00 zł. Od uczestników nie są pobierane żadne opłaty, zajęcia są bezpłatne.
 
21 lutego 2020 roku w Świetlicy wiejskiej w Kamienniku rozpoczęły się zajęcia informatyczne i fitness-owe dla mieszkańców wsi i pobliskich miejscowości w ramach zadanie publicznego Zarządu Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego pt. „Bez barier - wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych w aktywizacji informatycznej i fizycznej". Inicjatywa umożliwia rozwój psychofizyczny i instytucjonalny mieszkańców wsi, upowszechnia kulturę fizyczną, umożliwia zagospodarowanie wolnego czasu osób starszych oraz rozwija kompetencje sprawności fizycznej i informatycznej. Skutkiem realizacji zadania jest wykształcenie aktywnego i zdrowego trybu życia oraz integracja środowiska lokalnego.
Celem bezpośrednim zadania jest wsparcie, przezwyciężenie barier w posługiwaniu się technologią informacyjna i komunikacyjną, zapewnienie równości szans edukacyjnych mieszkańców pochodzących z terenów wiejskich i umożliwienie im zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalsze życie. Budowanie wizerunku i roli powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego w aktywizowaniu społeczności lokalnych wokół wspólnych działań na rzecz rozwoju informatycznego i fizycznej aktywności.
 
Realizacja zadania wynikała z woli mieszkańców wsi Kamiennik i pobliskich miejscowości. Propozycje przeprowadzenia zajęć informatycznych i fitness-owych były przedstawiane na licznych spotkaniach członków Stowarzyszenia i zebraniach wiejskich. W roku ubiegłym w ramach realizacji projektu grantowego, zadania pt. „Komputer bez barier" był przeprowadzony cykl zajęć informatycznych, które miały tylko pewien wstęp do oczekiwań i potrzeb uczestników. Również w roku ubiegłym w ramach przedsięwzięcia profilaktyczno-edukacyjnego Gminy Drawsko przeprowadzono pięć zajęć fitness-owych. Wszystkie te zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Dlatego zarząd Stowarzyszenia wyszedł naprzeciw oczekiwaniom i poszukał środki na realizację zadań. Należy podkreślić również, że brak zajęć w świetlicy wiejskiej w Kamienniku nie pozwala w sposób efektywny wykorzystać wyremontowanego obiektu. Dlatego konieczne stało się podjęcie działań mających na celu wzmocnienie i wzrost wiedzy informatycznej i ruchowej w celu przeciwdziałania tym negatywnym zjawiskom.
 
Zajęcia informatyczne i fitness-owe promują aktywność i zapobiegają wykluczeniu z życia społecznego i zawodowego oraz umożliwiają rozwijanie zainteresowań i uzdolnień przydatnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. W ramach zadania się prowadzone 1-godzinne zajęcia informatyczne i po nich 1-godzinne fitness-owe w świetlicy wiejskiej w Kamienniku, cyklicznie z wyłączeniem okresu wakacyjnego. Ogółem w ramach zadania ma być zrealizowanych po 20 godzin zajęć informatycznych i 20 zajęć fitness-owych. Zajęcia odbywają się w piątkowe popołudnia. Obecnie na czas pandemii są zawieszone. Odbiorcami zadania są grupy defaworyzowane, osoby starsze, powyżej 50 roku życia lub osoby niepełnosprawne. Uczestnicy zajęć informatycznych pracują samodzielnie przy laptopach, gdyż jest to najlepszy sposób na zapoznanie i rozwój umiejętności dotyczących obsługi komputera i programów, dlatego utworzone są dwie grupy 5-osobowe prowadzone w odstępach dwutygodniowych. Każdy uczestnik może dodatkowo być obecny jako wolny słuchacz na zajęciach grupy drugiej. Natomiast zajęcia fitness-owe nie są obwarowane liczbę uczestników. Grupa liczy ponad 10 osób i zajęcia prowadzone są co tydzień po ćwiczeniach informatycznych. Również zapewnione jest wyposażenie muzyczne potrzebne podczas zajęć. Ponadto, poprzez krzewienie postaw i oddziaływanie relaksacyjne, można doskonale przeciwdziałać nadwadze, a co za tym idzie, poprawić swą aktywność.
 
Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju edukacyjnego i aktywności osób z grupy defaworyzowanej. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i edukacji informatycznej ma na celu zagospodarowanie wolnego czasu osób starszych lub niepełnosprawnych, oraz krzewienie pozytywnych postaw społecznych i zapobieganie wykluczeniu społecznemu ze względu na wiek i nadwagę. Skutkiem realizacji zadania jest wykształcenie aktywnego i zdrowego trybu życia oraz integracja środowiska lokalnego.  Nadto operacja przyczyni się do zwiększenia aktywizacji członków Stowarzyszenia, mieszkańców powiatu, oraz integracji społeczności lokalnej, wyrównania szans rozwojowych i przezwyciężanie barier w posługiwaniu się urządzeniami multimedialnymi w życiu osób starszych lub niepełnosprawnych.
 
W świetlicy wiejskiej w Kamienniku nie ma jeszcze internetu, dlatego serdeczne podziękowania składają uczestnicy wraz z prowadzącą zajęcia, Pani Ani za udostępnienie, za darmo własnego łącza internetowego na potrzeby przeprowadzenia zajęć informatycznych. Należy nadmienić również, że rozpoczęte zajęcia w lutym były zawieszone na czas pandemii, a są wznowione w sierpniu 2020 roku.
 
Łucja Magdziarz
Prezes Stowarzyszenia

Galeria:

DSC_0369.JPG DSC_0370.JPG DSC_0371.JPG DSC_0373.JPG DSC_0374.JPG DSC_0375.JPG DSC_0376.JPG DSC_0377.JPG IMG_20200811_194340.jpg IMG_20200811_194407.jpg IMG_20200811_194411.jpg IMG_20200811_194426.jpg IMG_20200811_194437.jpg IMG_20200811_194439.jpg IMG_20200811_194442.jpg IMG_20200811_194456.jpg IMG_20200811_194459.jpg IMG_20200811_195350.jpg IMG_20200811_195404.jpg IMG_20200811_195405.jpg IMG_20200811_195511.jpg IMG_20200811_200312.jpg IMG_20200811_200839.jpg IMG_20200811_200844.jpg logo_powiatu_czarnkowsko_trzcianeckiego.png Logo_stowarzyszenia_kwadrat.jpg