Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko Gmina Drawsko

Gmina
Drawsko

XXI zwyczajna sesja Rady Gminy Drawsko - 26.08.2020 r.


Przewodniczący Rady Gminy Drawsko Ryszard Jabłonowski informuje, że w dniu  26.08.2020 r. o godz. 16.00 w Gminnej Sali Gimnastycznej w Drawsku odbędzie się posiedzenie XXI zwyczajnej sesji Rady Gminy Drawsko.

Porządek obrad

1. Sprawy regulaminowe:

a. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

b. Uchwalenie porządku obrad XXI zwyczajnej sesji.

c. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

d. Informacja radnych powiatowych.

e. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

f. Interpelacje i zapytania radnych.

g. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji. 

2. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r.

b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2020-2033.

c. Projekt uchwały w sprawie nagrody Samorządu Gminy Drawsko "Jeleń z Puszczy Noteckiej"

3. Wolne wnioski i informacje.

4. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Gminy Drawsko

Ryszard Jabłonowski