Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Urząd
Stanu
Cywilnego
Park
Rybny
Marylin
E-urząd
Gminy
Drawsko

REGULAMIN NABORU PARTNERA


 
REGULAMIN NABORU PARTNERA
 
W celu wyboru Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.1 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne.
 
§1.
CEL PROJEKTU
Celem projektu jest:
1.      Podniesienie wiedzy i/lub kompetencji dzieci i młodzieży uczestniczących
w edukacji szkolnej, w tym o specjalnych potrzebach,
2.      Podniesienie wiedzy i/lub kompetencji nauczycieli/pedagogów systemu oświaty biorących udział w projekcie.
 
 
§2.
CEL I ZASADY WSPÓŁPRACY
1. Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne.
2. Zakres zadań dla partnera:
-       przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o uzgodnioną z Liderem koncepcję realizacji projektu
-       realizacja przewidzianych w ramach projektu działań,
-       obsługa logistyczno-organizacyjna projektu,
-       zarządzanie projektem,
-       finansowe i rzeczowe rozliczenie projektu.
3. Zakres zadań lidera:
-       przygotowanie koncepcji projektu do realizacji,
-       przygotowanie dokumentu analizy i diagnozy sytuacji problemowej,
-       przeprowadzenie działań rekrutacyjnych do projektu,
-       przeprowadzenie działań promocyjnych w ramach projektu,
-       zapewnienie wkładu własnego dla projektu zgodnie z WRPO 2014-2020.
 
§3.
KRYTERIA WYBORU PARTNERA
1.      Złożenie oferty we wskazanym terminie, miejscu, formie wraz
z wymaganymi prawem dokumentami oraz podpisanie jej przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
2.      Partner spełnia wymagania stawiane wnioskodawcom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne
3.      Doświadczenie partnera (lub jego personelu) w pozyskaniu i realizacji projektów edukacyjnych, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej EFS) – wymagane minimum to co najmniej 3 projekty w ostatnich 8 latach.
4.      Doświadczenie partnera (lub jego personelu) w realizacji projektów partnerskich z jednostkami samorządu terytorialnego – wymagane minimum to co najmniej 2 lata.
5.      Deklarowany przez partnera potencjał kadrowo-organizacyjny niezbędny do realizacji projektu (przez potencjał kadrowo-organizacyjny niezbędny do realizacji projektu rozumie się dysponowanie kadrą, mającą doświadczenie w pozyskiwaniu, realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych z EFS) wymagane minimum to co najmniej 3 osoby.
 
Tabela oceny kryteriów
Lp.
Kryterium
Ocena
punktowa
1.
 
Oferta została złożona we wskazanym terminie oraz została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu, a wraz z ofertą złożono wszelkie wymagane prawem dokumenty
0/1
 
2.
 
Partner spełnia wymagania, stawiane wnioskodawcom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne
0/1
3.
 
Doświadczenie partnera (lub jego personelu) w pozyskaniu i realizacji projektów edukacyjnych, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej EFS) – wymagane minimum to co najmniej 3 projekty w ostatnich 8 latach
0/1
 
4.
 
Doświadczenie partnera (lub jego personelu) w realizacji projektów partnerskich z jednostkami samorządu terytorialnego – wymagane minimum to co najmniej 2 lata
0/1
 
5.
Potencjał kadrowo-organizacyjny niezbędny do realizacji projektu (przez potencjał kadrowo-organizacyjny niezbędny do realizacji projektu rozumie się dysponowanie kadrą, mającą doświadczenie w pozyskiwaniu, realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych z EFS), wymagane minimum to co najmniej 3 osoby
0/1
 
6.
Partner (lub jego personel) został wybrany przez jednostkę samorządu terytorialnego do wspólnej realizacji co najmniej jednego projektu współfinansowanych z EFS w obecnym okresie programowania 
 
0/1
Maksymalna ocena
6
 
 
 
§4.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
1.      Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie partnera do projektów”.
2.      Oferty należy składać osobiście, pocztą lub kurierem na adres: Gmina Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko, w terminie do 24.06.2016r. godz. 14.00
3.      Decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
4.      Złożone oferty nie podlegają korektom.
5.      Otwarcie ofert nastąpi 24 czerwca 2016 roku o godz. 14.30 w siedzibie Urzędu Gminy Drawsko ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko.
6.      Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
-       Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych ani wobec innych podmiotów,
-       Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdyby czynności, w tym np. podpisywanie umów, oświadczeń będą składały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statusem i odpisem Krajowego Rejestru Sądowego),
-       Oświadczenie o posiadaniu wymaganego potencjału kadrowo –organizacyjnego, niezbędnego do realizacji projektu wskazanego w ofercie,
-       Oświadczenie o spełnianiu wymagań stawianych wnioskodawcom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 -2020 Działanie 8.1 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne
-       Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem naboru i o braku uwag do niniejszego Regulaminu,
-       Oświadczenie o przystąpieniu do wspólnej pracy przy konstruowaniu wniosku o dofinansowanie projektu od dnia podpisania umowy partnerskiej w wymiarze niezbędnym do przygotowania wniosku aplikacyjnego,
-       Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2015 r., poz. 1212 ze zm.),
-       Zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury naboru partnera.
 
§5.
PROCEDURA KONKURSOWA
1.      Nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu ogłoszony jest przez Gminę Drawsko na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zw. z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz.U. z 201r., poz.217).
2.      Nabór przeprowadzi Urząd Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko.
3.      Ogłoszenie o naborze w raz z regulaminem będzie opublikowane na stronie internetowej: www.gminadrawsko.pl
4.      Do naboru mogą przystąpić podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.
5.      W ramach naboru wyłoniony zostanie jeden partner.
6.      Wszelkie pytania związane z konkursem należy kierować na adres mailowy: sekretarz@gminadrawsko.pl Odpowiedzi na pytania będą udzielane w terminie 3 dni od daty ich wpływu.
7.      Wybór partnera zostanie dokonany przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Drawsko.
8.      W skład Komisji wchodzą:
a.       Przewodniczący Komisji,
b.      Sekretarz Komisji,
c.       Członek Komisji.
9.      Komisja rozpoczyna pracę z dniem jej powołania. Jej pracami kieruje Przewodniczący Komisji.
10. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący ma Przewodniczący Komisji.
11. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niespełniających kryteriów oceny.
12. W pierwszym etapie konkursu Komisja ocenia oferty pod względem kryteriów wskazanych w §3 pkt 5 zgodne z wskazaną tam punktacją.
13. W przypadku nie wyłonienia partnera w pierwszym etapie Komisja dokona wyboru partnera w drugim etapie konkursu.
14. W drugim etapie konkursu komisja ocenia oferty zgodnie z następującymi kryteriami:
Lp.
Kryterium
Ocena
punktowa
1.
Doświadczenie Partnera (lub jego personelu) w pozyskaniu i realizacji projektów edukacyjnych, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej EFS)
4 projekty w ostatnich 8 latach
1
5 projektów w ostatnich 8 latach
2
6 projektów i więcej w ostatnich 8 latach
3
2.
Doświadczenie Partnera (lub jego personelu) w realizacji projektów partnerskich z jednostkami samorządu terytorialnego
3 projekty w ostatnich 8 latach
1
4 projekty w ostatnich 8 latach
2
5 projektów w ostatnich 8 latach
3
3.
Potencjał kadrowo-organizacyjny niezbędny do realizacji projektu
(przez potencjał kadrowo-organizacyjny niezbędny do realizacji projektu rozumie się dysponowanie kadrą, mającą doświadczenie w pozyskiwaniu, realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych z EFS) wymagane minimum to co najmniej 3 osoby
 
4 osoby
1
 
5 osób
2
 
6 osób
3
4.
Partner (lub jego personel) został wybrany przez jednostkę samorządu terytorialnego do wspólnej realizacji co najmniej jednego projektu współfinansowanych z EFS w obecnym okresie programowania 
 
1 projekt
1
 
2 projekty
2
 
3 i więcej projektów
3
5.
Partner może wykazać się współpracą w realizacji projektów na rzecz Gminy Drawsko 
 
1 projekt
1
 
2 projekty
2
 
3 i więcej projektów
3
 
 
15. W przypadku nie wyłonienia partnera w drugim etapie Komisja przeprowadza negocjacje z najwyżej ocenionymi oferentami, celem wyboru jednego z nich.
16. Z przebiegu prac Komisji sporządza się protokół.
17. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
18. Nazwa podmiotu wyłonionego w drodze postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej: www.gminadrawsko.pl
19. Każdy oferent może być, na swoją pisemną prośbę, poinformowany o wynikach oceny jego oferty lub przyczynach odrzucenia oferty.
20. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyny.
21. Gmina zastrzega sobie prawo do zadawania pytań uzupełniających do złożonych ofert.
22. Wybrany partner zobowiązany jest do zawarcia z Liderem projektu umowy partnerskiej.
23. Realizacja projektu jest uzależniona od uzyskania dofinansowania dla projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne


Wyświetleń strony: 1103
Data wytworzenia: 03-06-2016, 11:13:44 przez Administrator
Opublikowano: 03-06-2016, 11:38:23 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego

facebook