Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Urząd
Stanu
Cywilnego
Park
Rybny
Marylin
E-urząd
Gminy
Drawsko

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych


Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektów w ramach konkursu do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne
 
Ideą partnerstwa jest wspólna realizacja projektu, mającego na celu:
1.      Podniesienie wiedzy i/lub kompetencji dzieci i młodzieży uczestniczących
w edukacji szkolnej, w tym o specjalnych potrzebach,
2.      Podniesienie wiedzy i/lub kompetencji nauczycieli/pedagogów systemu oświaty biorących udział w projekcie.
Projekt będzie realizowany w: Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku
Minimalny zakres zadań przewidzianych dla partnerów:
1.      Współpraca przy przygotowywaniu działań projektowych i wniosku o dofinansowanie projektu, w tym w części finansowej.
2.      Zawarcie umowy partnerskiej, realizacja zadań merytorycznych zgodnie z umową oraz prowadzenie dokumentacji projektu zgodnie z wymogami WRPO 2014- 2020.
3.      Uczestniczenie w spotkaniach zespołu zarządzającego, zgłaszanie wniosków i opinii dotyczących postępu rzeczowego i finansowego projektu.
Podmioty uprawnione do udziału w naborze:
Podmioty spoza sektora finansów publicznych, nie objęte wykluczeniem
w ramach WRPO Osi priorytetowej 8 Edukacja.
 
Przy wyborze Partnera będą brane pod uwagę następujące wymagania:
I.                   Formalne:
a.       Partner (lub jego personel) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych współfinansowanych z EFS.
b.      Partner (lub jego personel) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w rozliczaniu i sprawozdawczości projektów współfinansowanych w ramach EFS.
c.       Partner (lub jego personel) posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji projektów partnerskich z JST.
d.      Partner (lub jego personel) został wybrany przez jednostkę samorządu terytorialnego do wspólnej realizacji co najmniej jednego projektu współfinansowanego z EFS w obecnym okresie programowania. 
II.                Merytoryczne:
a.       Wniesienie wkładu w realizację projektu w postaci zasobów ludzkich, organizacyjnych i technicznych odpowiadających celom projektu i partnerstwa.
b.      Propozycja zakresu zadań realizowanych przez partnera w ramach projektu.
Jednocześnie informujemy, że:
1.      Do realizacji projektu zostanie wybrany 1 partner.
2.      Wybór partnera poprzedzony będzie oceną ofert.
3.      Udział partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany przez Gminę Drawsko i będzie on uzależniony od przyjęcia projektu do finansowania i podpisania stosownych umów w tym zakresie.
4.      Partner będzie zobowiązany do zawarcia z Liderem projektu – Gminą Drawsko umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu.
5.      Wszelkie wydatki związane z przygotowaniem podmiotu jako partnera do realizacji projektu partner ponosi samodzielnie.
6.      Gmina Drawsko zastrzega sobie prawo do zadawania pytań uzupełniających do złożonej oferty partnerstwa.


Pliki do pobrania:Wyświetleń strony: 1033
Data wytworzenia: 03-06-2016, 11:12:55 przez Administrator
Opublikowano: 03-06-2016, 11:38:16 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 03-06-2016, 15:11:53 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego

facebook