Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Urząd
Stanu
Cywilnego
Park
Rybny
Marylin

Aktualności

Zdobądź stypendium pomostowe na studia!


Zdobądź stypendium pomostowe na studia!
 
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu informuje, że zostało podpisane porozumienie pomiędzy ANR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XV edycji „Programu Stypendiów Pomostowych 2017/2018”
 
Zgodnie z § 3 „Regulaminu przyznawania i przekazywania Stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2017/2018” program adresowany jest tylko do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne.
Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie.
Nabór kandydatów na stypendystów zostanie przeprowadzony wg zasad określonych w „Regulaminie przyznawania i przekazywania Stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2017/2018”.
„Regulamin przyznawania i przekazywania Stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2017/2018” Segment I A (wraz z załącznikami) dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości www.stypendia-pomostowe.pl
Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
- zakwalifikują się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich,
- są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
- są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieniu w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
- mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. Mieszkańców potwierdzonych zameldowaniem, przy czym okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
- pochodzą z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się nie przekracza 1600 zł brutto lub 1800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (dochód wyliczony z czerwca 2017r.)
- osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej 90 punktów liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do Regulaminu.
Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 3 lipca do 18 sierpnia 2017 r., do godziny 16.00.
Kandydat do stypendium wypełnia wniosek on-line na stronie www a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami zgodnymi z wydrukowaną z systemu lista załączników przekazuje do Oddziału Agencji w Poznaniu, ul. Fredry 12.
Po 25 sierpnia 2017r. wnioski nie będą przyjmowane.
W sprawach wątpliwych dotyczących stypendiów proszę kontaktować się z pracownikiem Oddziału Terenowego ANR w Poznaniu p. Sylwią Stawujak tel. 61/85 60 610.Wyświetleń strony: 459
Data wytworzenia: 15-05-2017, 11:28:44 przez Administrator
Opublikowano: 15-05-2017, 11:30:24 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego

facebook